1. REVIEW Facebook POSTS and TAGS all Settings | big Important Settings today
  2. How to accept tagged request on Facebook app
  3. [2022 Tutorial] How To Review And Approve Facebook Tags On Your Timeline/Manage Facebook Tagging.
  4. Review Truyện Thiếu Niên Thức Tỉnh Phế Võ Hồn, Tưởng Phế Vật Mà Mạnh Không Tưởng Tập 62+63+64
  5. Ninebot D38U KickScooter: An Affordable Long Range E-Scooter!
  6. G6 GRAMMAR Unit 10 question tags REVIEW LESSON VIDEO TD 2020
  7. Air Tags Review

REVIEW Facebook POSTS and TAGS all Settings | big Important Settings today

you,bye

How to accept tagged request on Facebook app

hello guys so welcome to todays video,tutorial so on on our previous video if,you watched it I showed how to set how,to make your settings on allowing people,to tag you and allowing them to tag you,so what actually they showed you guys,how to disable that option for anybody,that tags you so that youll be able to,accept or decline a particle at all so,on this video today Im going to show,you guys how to save or decline a,particular tag for anyone that active on,a particular Facebook message or post so,now I got a friend to send me a post on,if you notice on this area it says the,person has tagged me on a post so you,could actually click on this particular,option to get to follow it to darling,but Im going to show you guys a way to,do it even though you didnt get the,notification from your Android phone so,all you need to do is to go over to your,karate or Facebook application wherever,you have it installed go ahead and open,it wait for it to load up and make sure,youre already logged in if you are not,please go ahead and do that so on this,notification area you can get to see the,persons detail but thats still not,what I want to show you guys today so,first you go to your profile area and,then scroll down a little bit then you,can notice on the top right here on this,right-hand area after the edit profile,where it says more go ahead and click on,more option and once you click on more,you can notice where it says timeline,review so go ahead and click on your,timeline review and wait for it to load,okay now you can adjust on your timeline,review,I have like two posts right here so now,all it does it gives you option two in,order to accept this posts to structure,in our timeline we need to click on this,particular option and either we remove,the tag or,we can accept the tag by just living it,and turn on notification police,particular either one if not we can just,leave it and if we if we decide we can,also hide this particular post or,similar post or we could smooth the,person but for this tutorial all we need,to do is just leave this particular post,on since the tag is already active or we,just need to do is just to say add to,Timeline so once you say add to Timeline,it will be displayed on your timeline,but if for some reason you dont like,the particle up post and you dont want,it to display for you all you need to do,is to click on this area and say remove,tag so when you do a remove tag it,actually it actually hides the particle,opposite and the person depressants post,will not be able to display on your,timeline and automatically you are going,to remove from that particular tag so,that is how to either accept or decline,a particular tag post which are tagged,on so hopefully I hope this video,reached you guys were along I wish you,understand it properly where explained,it and if you do please dont forget to,like and comment on the video below and,actually I would need you to subscribe,also and if you had friends that will,need the video just make sure you share,it on your social media account so that,they can get to more people so thank you,for watching the video see you guys some,other time and dont forget to check out,here stacked up for more video

More: news of the world review

[2022 Tutorial] How To Review And Approve Facebook Tags On Your Timeline/Manage Facebook Tagging.

welcome to my channel,i appreciate your presence here,please do well to subscribe to this,channel,for more videos facebook facebook,facebook on facebook people randomly tag,you in posts sometimes you dont want to,be tagged in this post because,you just dont relate to the posts or,the posts are not pleasant enough,or due to one reason or the other you,just dont want to be tagged,but without prior notification,people randomly tag you,in their posts,because they relate to them,they feel,you also relate to them but that is not,always the case and the issue is that,sometimes,you might not get to facebook early,enough to,delete this post before anybody else,sees it probably it will take you seven,days to get to facebook and then by the,time you get there,theres this boat that youve been,thinking for the past two days and then,people already got to see it so what,youre going to learn today will allow,you,to get to review facebook posts that you,are tagging and then if you find them,good if you find them interesting or if,you find them relatable then you can get,to allow them to be on your timeline but,if you dont you just dont do anything,about it and it doesnt appear,on your timeline so thats what youre,going to,be learning today,the facebook function,that allows you,to get to review,tags before permitting them on your,timeline i was saying in my other video,sometimes when you apply for,a job,they do a lot of background checks,they decide you can decide to go to your,social media and see what you are doing,there,and they can based on that to filter you,out,okay if you if they go on your,lets say facebook timeline and then you,have this post on there,and once the person tags you and appears,in your timeline,it means you have something to do with,it it means you relate to it it means,its,something you agree with,okay so once the employer sees it and,creates that conception about you they,may filter you out so to avoid all these,things even just random people can just,come on there and then,view your timeline they think something,else about you something that you know,because of a pose that someone tagged,you in,it could really cause a lot of harm to,your,personal reputation,so because of this facebook has also,made it possible to,be able to review,tags,before they,appear on your timeline without further,ado lets get right into the video,so we are here on facebook,lets click on the menu button at the,right bottom side,of the page,and then lets go to settings and,privacy,once we click on settings and privacy we,click on settings right beneath that,and then we come to this page account,preferences audience and visibility and,the audience and visibility you see,profile and target lets go ahead and,click on profile and tagging,once we click on that,you scroll down you see tagging and we,see reviewing,tagging allows you to select the people,you want to see your tags on your,profile like friends everyone friends of,friends and all that in the reviewing,allows you to review your tags before,you allow them to come onto your profile,for these people to see so once you get,to the review section it says review,post you are tagged in before the post,appears on your profile make sure that,the review post you are tagged in button,is on make sure it is blue once its,blue you get to review post other people,tag you in before they appear on your,profile thank you so much for watching,this video i do hope you learned,something from it hopefully now you can,get to review your facebook,tags before they appear on your timeline,and i hope you are going to make,good use of it please do to subscribe to,this channel to support it and also,click on the notification bell so that,anytime i upload videos like this,you will,be notified i also do upload videos of,tik tok challenges some challenges just,pop up on tech talk i also do tutorials,on,how to go about those editing with with,cup cards ill also be doing tutorials,on how to use canva for your youtube,videos to use camera for your thumbnails,how to use camber for your subscription,subscription button how to use camera,for a lot of things with your youtube,videos so please do stick and stay for,more videos like this on this channel,and please do also subscribe so that you,get notifications any time i upload,videos like this,bye,[Music],you

More: cobra kai review

Review Truyện Thiếu Niên Thức Tỉnh Phế Võ Hồn, Tưởng Phế Vật Mà Mạnh Không Tưởng Tập 62+63+64

[âm nhạc],chú ý nhìn Nam tử này giơ tay đấm đối,thủ trước mặt một đòn điêu quyền nhẹ,nhàng dùng một quyển sức tấn công mạnh,đến nỗi xuyên qua anh bạn đối thủ đáng,thương chịu một đòn này rõ ràng không dễ,chịu đối phương trực tiếp hộc máu tiếp,đó ngã ra đất bất tỉnh nhân sự nhìn thấy,thủ hạ Cứu Thế đi gặp Diêm Vương mà quân,tức giận nói với Lâm Viên khốn kiếp tiểu,tử nhà ngươi muốn chết Lâm viêm rất bá,đạo quay đầu nói không cần vội còn chưa,đến lượt ngươi đâu Tiếp đó cậu giơ tay,hướng về phía Lam lăng bày bố ra huyết,Hải trận Nhìn máu xuất hiện từ hoa văn,trận Lam lăng bị dọa cho nhanh chóng giơ,tay thi triển phòng ngự chỉ sợ bản thân,bước theo vết Xe đổ của tiểu đệ nhà họ,mã nên cơ hội này Lâm viêm sử dụng một,chiêu Cự Linh Tam trầm hướng thẳng vào,tiểu đệ nhà họ Lam đối phương thầm nói,không hay rồi vội vàng ở trước người,dựng lên một khiên đắc ý thầm nói đây là,võ học Thượng phẩm nhân cấp người dù có,làm thế nào cũng không phá được nhưng,rất nhanh hắn phát hiện ra có điều không,đúng sức mạnh uy lực của võ,cảm thấy sắc mặt ngươi không tốt linh,lực của ngươi đã tiêu hao gần hết rồi,đúng không Mã Quân cũng nói với trạng,thái hiện tại của ngươi ngươi nghĩ là có,thể đồng thời đối phó hai bọn ta sao Lâm,viêm giáp đối phó hai người vẫn đủ dư,sức trên thực tế hai tên này suy đoán,không sai đồng thời sử dụng hai trận,pháp đối với Lâm viêm hiện giờ mà nói,tiêu hao cũng quá lớn rồi Lúc này linh,lực là linh hồn lực trong cơ thể cậu đã,gần ở trạng thái cạn kiệt Nhưng cậu nhất,định giữ trạng thái này để uy hiếp hai,người như thế mới tránh được bọn chúng,cùng lúc phát động tấn công Cậu lúc này,phía sau lưng Lâm viêm Mã Quân ra tay,trước ở góc độ hắn không nhìn thấy miệng,Lâm viêm nhếch lên hóa thân thành Đại,Hiệp mắt đỏ rất rõ ràng Cậu chờ chính là,thời khắc này thanh niên trước mặt đang,bị người ta đánh lén từ phía sau Nhưng,tất cả thực ra đều nằm trong tính toán,của cậu tên đánh lén đắc ý thầm nói cơ,hội tốt Xem ta bây giờ ra chiêu đánh,chết người lâm viên đột nhiên quay đầu,nhìn Mã Quân sắc mặt đối phương có chút,kinh ngạc lập tức phát giác ra có gì đó,không đúng quả nhiên hai tay Lâm viêm,cùng sử dụng một tay lấy Cự Linh Tam,giảm tấn công Mã Quân một tay dùng tinh,nguyệt ba tấn công Lam lăng hai Thanh,kia thấy vậy vội vàng khựng thân hình,lại tức triển khai Linh khí để tạo lớn,phòng ngự sau khi dùng Xong chiêu thức,làm viêm không quên châm chọc nói lừa,các ngươi thôi sức lực của ta đủ để giải,quyết hai Ngươi nhưng sự thực có đúng là,như thế không sau đó Lâm viên một lần,nữa kích phát hai trận chớp nhoáng hiện,trường lại quay về cục diện thanh điểu,ngạo nghễ huyết Hải khắp nơi sử dụng,song Lâm phim lần này thật sự cạn lực,rồi Rất may hành động lúc trước đã thành,công nửa hai tên kia cộng thêm lần này,có hai đại trận pháp bảo vệ quanh người,cậu mạch quỳ gối xuống nhân trận Pháp,vẫn duy trì trong một thời gian Lâm viêm,vội lấy ra đan dược đã chuẩn bị lúc,trước để hồi phục linh khí Tiếp đó cậu,một phát nút viên Đan dược nhanh chóng,ngưng thần hồi phục linh khí và linh hồn,lực lúc sau trạng thái Lâm Viên toàn,diện hồi phục tiếp đó một quyền đánh,dưới đất sức mạnh của uy lực tạo ra linh,phong nhanh chóng phát tán từ phía đám,người xem trận đấu đều cảm thán sức mạnh,này quá lớn rồi Mà lăm lăng và Ma Quân Ở,Trên Chiến Trận cảm thấy rõ ràng nhất,một trong những linh Phong đó trực tiếp,làm cánh tay của Lam làng bị thương chờ,khắp nơi hồi phục lại bình thường ba bên,quay lại thế tam giác Lâm viêm châm chọc,nói hai vị cảm giác thế nào Mã Quân lau,đi Vết máu trên miệng ngươi đắc ý người,bây giờ chỉ là cố cưỡng mà thôi Lâm Viên,nghe vậy không khỏi cười chê nói cu,cưỡng ta để các ngươi Xem xem cố cưỡng,có thể sử dụng ra chiêu thức gì lời vừa,dứt Linh khí xung quanh quấn lấy Lâm,viêm chính vào lúc mọi người cho rằng,Cậu sắp dùng chiêu thức lớn cậu lại giơ,tay gọi ra thần hồi sinh tử quan của,mình đám người thấy vậy nhao nhao cười,lớn thần hồn của hắn là một cái quan tài,hahaha Tuy hắn rất mạnh nhưng thần hồn,này có chút buồn cười Lam lanh và mắc,Quân cũng gửi lớn thậm chí cười chảy,nước mắt Lam lăng liền nói thần hồn bi,thương như thế này đã đúng là chưa từng,nhìn thấy mã quan lại châm chọc nói,ngươi định dùng cái quan tài này đè chết,bọn ta sao cho nên Lâm năng lập tức biểu,thị để Lâm Viên nhìn xem thần hồn thực,sự tiếp đó phía sau người hắn xuất hiện,một con Gia Long cuộn tròn trên không,trung Mã Quân cũng không chịu thua trên,cánh tay xuất hiện một lôi điện quần,chúng từ phía nhao nhao nói chả trách,hai người này có thể đạt đến bát tinh võ,giả sau đó Lam lăng và mang quân đồng,thời khống chế thần hồn tấn công Lâm,Viên một con Gia Long đi kèm luồng lôi,điện quay người nhốt Lâm viêm và giữa,đáng tiếc bọn chúng vẫn chưa biết những,kẻ từng cười nhạo thần hồn của Lâm Nam,bây giờ trên mụ Cỏ đã mọc cao trăm,trượng rồi Lâm viêm cũng không nhẹ tay,ngay tức thì mở nắp sinh tử quan tiếp đó,hết một tiếng đi trong sinh tử quan bắn,ra một đạo khí màu đen tấn công về phía,thần hồn bọn chúng Gia Long Phi Thiên,trước mặt được bọc ngoài bằng lôi điện,lại bị ánh sáng đen từ trong qua tái,phát ra áp chế không ngừng phát ra tiếng,gầm bi thương thân hồn bị khống chế chủ,nhân của thần hồn cũng chịu sự ảnh hưởng,hai người lăm lăng và Mã Quân đã hoàn,toàn không thể cử động hai người cùng ý,thức được thần hồn quan tài của Lâm Viên,có kỳ quái Nhưng lúc này đã muộn rồi,xung quanh Lâm viêm có phong lôi cuốn,lấy đây là điềm báo khi sử dụng phong,lôi quyền Lâm Viên lạnh lùng nói để xem,thường thần hồn của ta đều vì điều đó mà,phải trả giá lời này vừa chuyển đến tai,của Mã Quân và Lam lăng dường như là,tiếng chuông mất mạng van óc Lâm viêm,không cho hai người cơ hội lập tức thân,hình chớp động với phiêu diêu bộ đến,trước mặt Lam Lăng Giơ quyền dùng chính,là phong lôi quyền một quyền đánh trúng,được Lam lăng viên khi đạt đến thất tinh,võ sư mà sử dụng chiêu này ghi lực sớm,đã không giống như lúc trước chỉ là một,đòn này làm lam lăng đánh bay đi đồng,thời đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn,tiếp đó thân hình chớp động chớp mắt đã,đứng trước mặt Mã Quân với cùng phương,pháp tiễn đối huynh đệ chung hoạn nạn,này lên đường 8 người ở hiện trường mắt,trợn tròn Lâm viêm không ngờ dựa vào sức,một mình đã giải quyết 4 người nhà họ mà,làm khi chiến đấu bên Lâm Viên Kết thúc,hai người tô hàm và Đặng Thăng cũng giải,quyết xong đối thủ của mình tổ 3 người,lại tụ họp lại nhìn thấy thực lực của,Lâm viên Đặng Thăng không nhịn được mà,khay Gọi Lâm viêm sư đệ Đúng là quá lợi,hại rồi Lâm viêm cười nói Ta chỉ làm may,mắn mà thôi Còn có phải là do may mắn,hay không mọi người ở hội trường sau nhì,không ra cơ chứ Lâm Viên đột nhiên lại,gần tô hàm nói ta bây giờ thật sự kiệt,sức rồi tùy tiện ai đến cũng có thể xử,ta vẫn mong tô tiểu thư bảo vệ tô Hàm,Nghi vậy phát ra tiếng cười lanh lảnh,như chuông gió hay lắm Lâm Đại Thiếu Gia,không quên cháu gái tô hàm sau đó nhìn,về chỗ đám đông đáp dựa vào biểu hiện,của huynh lúc nãy cho bọn họ mấy cái,gang cũng không ai dám đến đây đâu Đặng,Thăng lúc này Đột nhiên nhắc nhở Lâm,viêm Linh bảo bọn ta đều đã lấy rồi,Nhanh đi lấy cái mà Huynh muốn đi Lâm,viêm gật đầu Cậu vừa định hành động vì,sự an toàn cho Lâm Đại Thiếu Gia Tô hàm,và Đặng thang nhao nhao nói lời trấn áp,đám người có mặt nhưng đám người sớm đã,bị thực lực của bệnh viêm là chấn động,Lúc này làm gì có tên nào mù quáng mà,dám đi lên trước chứ sau đó Lâm viêm,liền nhảy đến mục tiêu chuyến đi lần này,khi sắp đến gần Linh Bảo hỏa xà trong,biển lửa cuối cùng nhảy ra Lâm Viên cho,dù cạn sức nhưng đối phó với yêu thú,không có Linh khí này vẫn rất dễ dàng,chính vào lúc hỏa xà thè lưỡi đỏ định,chạm vào cậu Lâm Viên mạnh mẽ giơ tay,dùng tinh nguyệt ba trực tiếp đánh cho,con hỏa xà đáng thương này thành tro bụi,Lâm viêm tiếp đó nhanh chóng lấy đi Linh,Bảo thuận lợi quay về mặt đất chờ cậu tỉ,mỉ đánh giá Linh bảo trong tay mới phát,hiện Linh Bảo Cực Phẩm nâng cấp này là,một cây thương dài Lâm viêm yêu thích sờ,mó lên bảo sau đó từ miệng của cung,Thiên Tuyết biết được Thanh Thương dài,này tên thiên hồ thương trong thương,phong ấn một đạo Thiê

Ninebot D38U KickScooter: An Affordable Long Range E-Scooter!

Hello everybody welcome back to another,video with Lim reviews now today I have,here a very exciting product that was,actually sent over by kts cellular so,Im not sure if you guys are familiar,with electric kick scooters but today I,have this one from ninebot this is,called the Kick Scooter d38u and I,personally think this Kick Scooter here,is a lot of fun because not only can you,move around you know like in the Parks,and all that if you want to go to short,commutes you know the short places not,too far away I think you can actually,use this Kick Scooter here to get there,as well so in todays video Im here to,share with you my top six uh most,important things that you might need to,know if you are planning to get,something like an electric scooter here,in Malaysia lets go okay so the first,thing the first thing that we need to,know here is as a newbie is it actually,easy to get used or get the hang of this,scooter but honestly speaking for myself,this is actually my first electric,scooter like I mentioned before and it,was actually very easy to get used to it,I got the hang of it very easily its,quite easy to balance and all that,overall the setup is also super simple,of course there is an app that you can,pair the bike to which is actually,giving you a lot more information but,personally I think its very easy as,long as you are familiar with how a,Bicycle Works you are good with your,balance you should be able to get the,hang of the electric scooter fairly,quickly right so the second thing that,you need to know here is in terms of the,speeds and distance well this is the fun,part guys so this particular d38u is,actually one of the more powerful units,and is able to go to a top speed of 30,kilometers per hour so thats actually,quite fast and in terms of range and,distance it can go up to 38 kilometers,so thats also very far distance again,if you are going to places that are not,too far away or if you just want to have,fun in the park I think this is the,perfect electric scooter for that now in,case you are wondering about the speeds,as well is it too fast for someone you,know like a newbie like myself to handle,well thats the great part here is that,we have three different Drive modes over,here we have your economy you have your,drive and you have your sports mode so,for economy it only gets to a maximum,speed of 15 kilometers per hour and,honestly speaking I ride mostly in the,economy mode because it is much easier,to handle that lower speeds however if,you are a pro and you get the hang of it,very well you can actually use the,sports mode and go up to 30 kilometers,per hour and that is actually very very,fast now the third thing the third,question that some people are asking is,that it does this gooder is it able to,go up slopes and all that well in terms,of the model wise for this particular,Kick Scooter there is the d18u the 28,and the 38 which is this particular,model for the d38u is able to climb up a,slope of 20 in case you are wondering,about safety the good news is we do have,a ABS brakes at the front apart from,that we also have this 10 inch air tires,that makes the entire ride very,comfortable so you will absorb the kind,of bumps that you feel on the road as,well so thats actually pretty nice all,right so the fourth thing that you might,need to know here is in terms of,portability how compact is it and how,easy is it to store but the good news is,you can actually fold down the handle,and it becomes fairly compact but more,importantly is the weight of this Kick,Scooter itself which is approximately 16,kilograms so like for a skinny person,like myself Im still able to carry it,up but for the ladies you might need the,help of someone else but otherwise 16,kilograms I think is still very,manageable alright so the fifth thing,that you also might want to know is how,long does it take to charge up the,electric scooter over here well,basically uh if you have drained the,battery completely you will take,approximately six and a half hours to,charge it to full the d18 28 and 38 they,all come with different battery sizes so,this one comes with the largest one,obviously with more power as well as,longer range so six and a half hours is,actually a pretty short time now last,but not least the sixth thing that you,might need to know is obviously in terms,of the price and where to get them if,you are in Malaysia again and you want,to get a hand on this particular Kick,Scooter I would say that the first,option is to check out kts cellular and,their website you can actually make a,purchase now this is a very new model,actually here in Malaysia so you can,check that out and in terms of pricing,this is going for I think slightly more,than rm2200 it might be 2299 Ill put,the links down below so you guys can,check them out for yourself but yeah,that pretty much wraps up the top six,things that you need to know about the,nine board and Kick Scooter d38u again,its a very fun scooter to use super,easy to use very compact you have this,you know different kind of speed modes,over here and its super easy to get the,hang of it absolutely love it if youre,here in Malaysia you want to check it,out again links down below and thank you,for watching to the end if you have any,further questions feel free to drop me a,comment down below thank you for,watching todays video and I hope to see,you guys in the next one stay safe,everybody bye,all right,[Music]

G6 GRAMMAR Unit 10 question tags REVIEW LESSON VIDEO TD 2020

hi there boys and girls and welcome to,another grammar review lesson with me,teacher Donald this grammar review,lesson is for unit 10 of our grammar,goals book in this unit were talking,about question tags you know how to use,question tags dont you well lets look,at a normal question and a question tag,whats the difference do you have a cell,phone versus you have a cell phone,dont you whats the difference well if,youre just asking do you have a cell,phone we really have no idea if you have,a cell phone or not but if we use a,question tag you have a cell phone dont,you,were pretty sure you have a cell phone,but we just want some confirmation we,just maybe were like 95% sure that you,have a cell phone but were just asking,so that we can be 100% sure that you,have or dont have a cell phone so you,have no idea if the person has a cell,phone you would ask do you have a cell,phone you think they have a cell phone,but arent sure you would use a question,tag you have a cell phone dont you now,oh theres another question tag you can,use one that starts with an affirmative,and one that starts with a negative so,whats the difference here you have a,cell phone,dont you versus you dont have a cell,phone,do you well the first one you have a,cell phone,dont you were pretty sure that you,have one the bottom one you dont have a,cell phone,do you were pretty sure you dont have,one but we just need confirmation so you,think you have you think they have a,cell phone but arent sure you would say,you have a cell phone dont you you,think they dont have a cell phone but,arent sure you would start you would,use you dont have a cell phone do you,now why do we use question tags like you,have a cell phone dont you to ask for,confirmation,its like saying am i right or do you,agree with this,so lets play a little am i right Im,going to ask you a question using a,question tag because Im pretty sure I,know the answer but then you can just,confirm whether I am right or maybe Im,wrong so listen and just see if its,true for you heres the first one you,dont like taking naps,do you so with this question tag Im,pretty sure you dont like taking naps,but I just need confirmation so would,you say you are right I dont or you are,wrong I do you dont like taking naps do,you okay lets try another one you like,pizza dont you so am i right Im pretty,sure you like pizza I just need,confirmation you didnt have an iPad in,kindergarten did you so Im pretty sure,you didnt have an iPad when youre in,kindergarten but I know there are some,kindergartens that do have iPads so am i,right lets try another one you have,been to Japan havent you now sure a lot,of students have been to Japan so thats,why Im asking you have been to Japan,havent you,so am i right okay lets try another one,you will work hard in junior high wont,you I hope you will so am i right,and last one you did a good job didnt,you all you had to do was listen and say,you were right or you are wrong okay,lets move on now lets play one you,have to finish this question tag and you,can just pick one the blue one or the,red one,Mark Zuckerberg created Facebook should,we use dont e or didnt he,now here you want to look at the first,part of the question tag created now,thats past tense so we need to use a,negative form of the past tense which,would be dont or didnt,the answer is didnt now you can say the,whole thing after me Mark Zuckerberg,created Facebook didnt he so Im pretty,sure he did and guess what,yes he did and no hes not an alien,lets try this one Mark Zuckerberg isnt,a nice guy pick one,how would you finish this question tag,now if you see isnt in the first part,then the tag well use is so Mark,Zuckerberg isnt a nice guy is he well a,lot depends on your definition of nice,maybe to some people hes not very nice,but he has donated a lot of money and,helped a lot of people how about this,one,the first televisions werent in color,pick one the blue one or the red one,this time you should use the blue one,were they the first televisions werent,in color were they and the answer is no,they werent black and white and very,small pictures,so how about this one the first,televisions were very small which one,pick one blue one or red one this one is,the blue one again the first televisions,were very small werent they how about,this question tag smoke signals were a,form of communication pick one this time,you should pick the blue one smoke,signals were a form of communication,werent they yes they were they werent,just playing with fire smoke signals,arent used today so which one should we,use to finish this question tag the blue,one again smoke signals arent used,today are they how about this one the,internet is growing all the time,pick one its the red one isnt it the,internet is growing all the time isnt,it,how about this one about the internet,the Internet isnt always a reliable,source of information pick one and its,the red one is it and a reliable source,of information means you can believe it,and you definitely cannot believe,everything you see on the Internet,so it isnt always a reliable source of,information thats why you need to get,many sources to confirm what you read on,the Internet dont just use Facebook how,about this one cell phones are,convenient pick one this time you should,use the red one cell phones are,convenient arent they,convenient just means it makes your life,easier and it definitely does sometimes,more complicated especially if youre on,Facebook how about this question tag,cell phones arent good for young,children pick one this time you should,pick the blue one,are they cell phones arent good for,young children are they and there has,been a lot of research done where cell,phones arent really good for young,children and their eyes and growing up,how about this one you have to be 13,years old to have a Facebook account,this one might be tricky pick one this,time you have to use dont you you have,to be thats present simple you have to,be 13 years old to have a Facebook,account dont you and the answer is yes,you have to be 13 years old I checked,that is there rules how about this one,there arent a lot of faith fake,accounts on Facebook pick one you should,use are there there arent a lot of fake,accounts on Facebook are there and this,question tag the assumption is wrong,there are a lot of fake accounts on,Facebook last time I read there was an,article about 2 billion fake accounts on,Facebook so if you dont really know the,person dont let them be your friend on,Facebook because theres a good chance,it could be a fake person how about this,one thats the cutest puppy in the world,pick one isnt it ok maybe its not the,cutest but its definitely one of the,cutest oh good job,now lets play I think Im right make a,question with a question tag so Im,gonna show you some words you have to,turn it into a question tag but youre,pretty sure youre right,you just need confirmation so can you,turn this into a question tag Taiwan and,Island so maybe youre not completely,sure so whats the question tag Taiwan,is an island isnt it and the answer is,yes it is water goes all the way around,its an island can you turn this one,into a question tag say it out loud if,you said it right it should be like this,people in Taiwan eat stinky tofu dont,they and the answer is yes they do a lot,of people in Taiwan do eat stinky tofu,can you turn this into a question tag,just using present simple tense if you,did it right it should look like this,Taiwan has a lot of mountains doesnt it,yes it does a lot of mountains it rain a,lot in Taiwan now youre gonna use,present simple again can you turn this,into a question tag if you did it right,it should look like this it rains a lot,in Taiwan doesnt it and if youve only,lived in Taiwan you might not think it,does but it does rain a lot especially,compared to other countries in Canada I,never even owned an umbrella but in,Taiwan I have about eight umbrellas how,about this one,Taiwan called Formosa in the past now,this is

Air Tags Review

hey marcus brunson here from how to kill,an hour and today its more of a whats,in the box series,within which we are shooting the,unboxing of apple devices using the,apple iphone 13 pro max so once again,thanks to vodafone and obviously the,guys at apple for providing us with,these lovely devices for us to unbox,today were looking at the air tag its,been out for a while but we havent,unboxed it here at how to kill an hour,so,today were looking at an air tag four,pack and a leather key,without further ado,lets get into the air tag,i mean as usual very simple box setup,from apple,pretty much does what it says on the tin,air tag four pack as usual apple has,these little strips that you pull here,you just pull this back i love doing,this,right lets get in,to the box,oh this is a bit of a challenge this,time around i think i didnt i think i,didnt rip the thing properly there we,go,air tag,thats what it says at the top,there we go,here are the four air tags and it says,quite simply to update,to the latest io os or ios or ipad os,turn on bluetooth,and then pull the tab when youre ready,to use the device hold it in the device,and follow the on-screen instructions,well because im using an iphone to film,this im going to have to stop filming,now take this iphone up here down and,then activate the product lets go so,all i have to do is pull out one of,these bad boys,look at that hey,pretty simple in design,pull the tab,it says and hold it within two inches or,five centimeters of my device,oh it made a noise,and straight away its saying air tag,connect,oh what should i name it,well because ive got keys next to me,im going to call this keys,i wonder what else you can call it,custom name,okay ill probably obtain it but i call,that keys,register your air tag to your apple id,this will be associated with the,personal information you have provided,to apple and nobodys going to blur this,out for me because he cares about me not,getting,marxs keys a little map of where it is,precision finding when the air tag is,nearby and arrow will point to its,location it will play a sound,or you can find your air tag by playing,a sound from your phone and you can,notify when its left behind,and you can view in find my app,here it is,okay and here you can see the key,and here we can see the maps and i think,the cool thing about air tags is is that,they work within the find my network for,apple devices so if i leave this behind,then it will notify me it also let me,know where it is but if i happen to be,outside of its range if another apple,device is near it then it will connect,to that device to help me find it now,what were going to do is were going to,attach this to an apple,leather key ring,and were gonna get billy cameraman to,hide this from me,im gonna go and try and find it,simples,so here we are outside in a simulation,of me losing my keys and this is,actually something that i do you know i,aint got the best pockets out there so,lets say ive lost my keys i think i,know where they might be maybe in this,park uh id open up find find my on my,phone and id select,find and itll say search,and it will say this searching for a,signal try moving to a different,location,so this is one way of finding it so i,would move around,in the direction i think,i may have lost the tag,and hopefully,pick it up,without getting,smacked by a um,leaf,so all right well go,go this way,so,now i was in the park chilling with my,mates,i can make it play a sound,hopefully,still searching for that signal,itd be funny if somebody nicked it from,us wouldnt they,thats not fans in it,ah,because signal is weak try moving to a,different location so its connected,signal is weak traveling to a different,location,i know i sat over there which is about,five six meters away,as i get closer,see little arrow comes out its nine,feet to my left im saying,oh its to my right okay cool,so,it says four feet ahead,nearby,ah,ow,there we go,here found it all good and if i wanted,to get a bit closer to it when i heard,it i could have pressed,something so you could hear a little,noise it makes,now i know,what youre thinking well thats all,good but unless you know the approximate,location of your device you cant find,it what if,someone else comes across your tag and,finds it and this is where things get,pretty cool,so lets say,ive lost it,and i dont know where it is well what i,can do is i can activate lost mode ill,be notified when the device is found,therell be a pairing lock so this is,linked to my apple id and ill compare,it i can also leave a phone number or,email address for the finder to contact,me im going to do that put it in lost,mode,put my phone number in that i want them,to contact,and ive put in a special,notification ive asked to be notified,when its found and ive activated lost,mode for now,producer bill has found,my item,its up against this phone,okay a little nfc tag pops up,about this tag its got the owner some,details on it this is their number,and he can contact me and let me know,call me there you go come on give me a,call,call it marcus bronzy because obviously,knows it there you go bill,hello bill all right yeah,found it cheers thank you very much now,thats pretty cool so that means,you know if this device is lost,somewhere and somebody wants to contact,you they can do that quickly because no,one wants to put their phone number and,their address on their actual device but,for you to be able to choose a number,that someone can contact if they do find,your apple tag connected to your keys or,your bag or something like that then,yeah its a nice simple way of doing it,and considering that theres such a,large number of people that have iphones,the likelihood that someone can come,across your tag and be able to contact,you directly is much greater improved,than it would be with,i dare to say quite a few other mobile,devices so really like this,its a nice simple design that works,really well any questions about the air,tag please let us know in the comments,im marcus bronzey and this has been how,to kill an hour bless

Categorized in:

Tagged in:

, , , , ,