1. Samsung Galaxy A13 review
  2. Samsung Galaxy A13 5G Full Review! The Best Budget Option in 2022?
  3. ????Samsung galaxy A13- ????¿ESTÁ HECHO PARA TI????? ANÁLISIS COMPLETO????
  4. Samsung Galaxy A13 Review: All You should KNOW!
  5. [Review] Samsung Galaxy A13 ទូរសព្ទដៃដែលអាចពិចារណាបានក្នុងកញ្ចប់តម្លៃ 209$
  6. Samsung A13 4G/LTE Full Review! No 5G – Just The Basics
  7. Samsung Galaxy A13 Review | One Month Later!

Samsung Galaxy A13 review

Samsung makes is high-end flagships and  mid-rangers, but they also make phones like the  ,Galaxy A13 designed for people on a tighter budget At this kind of price can it still deliver a  ,solid experience, or is it more  of an exercise in frustration? ,I’m Will for GSMArena and let’s  find out in our Galaxy A13 review. ,The entry level Galaxy A13 is not the cheapest  new Samsung you can get right now, but it’s close. ,Here we have the 4G version- there’s also  a 5G one which has a different chipset. ,The phone has a glossy plastic unibody which  isnt flimsy but feels far from premium. ,I wish it was a bit grippier too. The Galaxy A 13s fingerprint reader  ,is integrated with the power button  on the side It’s fast and responsive ,There’s a timeout between unlocks but  that’s not an issue for regular use. ,The screen of the A13 is a 6.6 inch PLS LCD, with  gorilla glass 5 protection, a 1080p resolution, ,and a standard 60Hz refresh rate.,Because it doesnt have a high refresh rate  movement on this display is less smooth  ,than on more premium phones but even beyond  that the pixel response is pretty sluggish  ,and this results in ghosting and  smearing when youre swiping around,Still, this display is ok for the  budget. You don’t get HDR support,  ,and the colors aren’t very  accurate, nor are they adjustable.,But resolution is higher than many  competitors which have 720p screens. ,And brightness is decent for the class- we  measured 500 nits maximum with the manual slider.,Auto brightness is a different story. The  A13 doesn’t have an ambient light sensor  ,and tries to make adjustments by leveraging  the selfie camera. This doesn’t work well. ,The readings don’t come too often,  so it only changes…once in a while. ,A lot of the time it’s simply unresponsive. The chipset of the Galaxy A13 is nothing  ,impressive- in fact it’s probably the  most disappointing aspect of this device.  ,It’s an Exynos 850, built upon an  8nm process, and performance wise,  ,it sits at the bottom of the charts, even in this budget class.  ,The phone struggles in CPU tests, but is  particularly underpowered in the GPU department. ,Even if you don’t care about  gaming, the Galaxy A13 often  ,lags and stutters when performing basic tasks,  and even when navigating the homescreen.,It seems that the Exynos 850’s GPU can’t  really handle the high res 1080p display,  ,and the whole experience suffers for it.,That’s too bad because one of the main  reasons to go for a Galaxy phone at this price  ,is its Samsung software package.  The A13 runs One ui 4.1 core,  ,which provides most of the features you’d  get on the higher end Samsung devices. ,You are missing a few things, such as smart  widgets, edge panels, samsung pay and Bixby.  ,But the heart of the Samsung experience  is here… just a little on the slow side. ,Also, Samsung hasnt said anything specific  about software support down the line ,so we’ll have to see how long  the A13 receives regular updates. ,For audio, the Galaxy A13 has a headphone jack,  and a single bottom firing loudspeaker. It scored  ,just Average on our loudness test. The quality of  the sound is decent overall, but there’s no bass.,And the Galaxy A13 can come with  either 32, 64 or 128 GB of storage,  ,which is easily expandable through microsd cards.,Battery life is quite good on the  Galaxy A13. With a 5000 mAh battery ,it was able to score a 114 hour  endurance rating in our proprietary test.,Charging is nothing impressive though.  There’s support for up to 15 watt charging,  ,but you don’t get an adapter in the box.,Using a 25 watt Samsung charger we were able to  only take the A13 from 0 to 27% in half an hour.,Now on to the cameras. The  Galaxy A13 has a 50MP main cam,  ,a 5MP ultrawide shooter, a 2MP  macro cam, and a depth sensor.,The main cam’s photos come out  at 12.5MP, and they’re solid,  ,especially for a budget phone.  There’s plenty of resolved detail  ,and good sharpness, true to life  colors, and wide enough dynamic range.,Portrait shots come from the main camera  with the help of the depth sensor,  ,but for some reason have an 8MP resolution.  ,These are good, and subject separation is  decent, with just the occasional mistake.,5MP photos from the ultrawide cam are only  okay. You get the desired wide field of view,  ,but these photos are soft and lacking  in detail, with limited dynamic range.,2MP closeups from the macro cam have about the  detail level you’d expect at this resolution,  ,and the fixed focus means that shooting  takes a lot of trial and error.,In low light shots from  the main camera are decent.  ,There’s a good amount of detail, sharpening  isn’t too aggressive, and noise is minimal. ,The biggest issue is the limited dynamic  range- light sources are often blown out  ,and shadows are underdeveloped. And there’s  no night mode available to help things out.,The ultrawide camera struggles a lot in  low light. Shots look quite soft and noisy.,Selfies from the 8MP front facing cam are good.  ,There’s plenty of detail,  and nicely rendered colors.,Videos can be captured in up to 1080p resolution  at 30fps. Footage from the main camera looks good,  ,with plenty of detail and sharpness, true  to life colors, and decent dynamic range.,Video from the ultrawide camera is surprisingly  usable, with a reasonable level of detail.,Unfortunately there is no video  stabilization on the Galaxy A13 at all,  ,and footage can come out quite shaky as a result.,So that’s the Samsung Galaxy  A13. You get solid battery life,  ,and the cameras do a pretty good job too. But the problem is, this phone is just too slow. ,You have the sluggish pixel response of the  display, and then the stutters and hiccups which  ,come up even when performing basic tasks. And on top of it all, the A13 isn’t even  ,THAT cheap. There are quite  a few alternatives available,  ,and we’d recommend looking into those instead.  Thanks for watching and see you on the next one.

Samsung Galaxy A13 5G Full Review! The Best Budget Option in 2022?

whats going on guys my name is wade,with tech daily so ive been using the,samsung galaxy a13 5g for a little while,now and i think overall this is one of,the best budget phones you can buy right,now if you fall into a very specific,category of people its no doubt the,best budget samsung phone on the market,at the moment its the cheapest 5g,capable samsung device too and a better,value option than say the a03 which is,cheaper but in my opinion has too many,sacrifices especially with performance i,think specifically for us folks the a13,5g is also the best budget option since,for smartphone choices overall were,basically stuck with apple samsung and a,couple motorola devices which you guys,know i have some issues with,internationally there are a handful of,other brands that offer dozens of other,great budget phones that are better than,this but here in the states our options,are few and far between i also think,this a13 5g is the best option if you,specifically want a budget phone that,performs well its faster than expected,very capable can handle everything,gaming even and it doesnt feel like a,slower choppier cheaper device however,what this phone packs in performance it,lacks in some other areas like the,camera so its not perfect by any means,but i hope this introduction here at,least sets the groundwork for this phone,and this review and you have some idea,of where im coming from theres a lot,to talk about with this phone i do,really like it but i want to be honest,with its shortcomings too so lets just,go ahead and get right into it and ill,fill you in on everything you need to,know about the samsung galaxy a13 5g,first things first let me just briefly,explain pricing and availability and,with this its actually pretty simple,this phone is basically available,anywhere and everywhere in the u.s its,sold by nearly all the major carriers,and prepaid networks and because of that,theyre all going to be fighting for,your business with special deals zero,dollars a month buy one get one free,unlocked and at its full retail price,the a13 5g is about a 250 phone,worldwide and even if you dont get a,discount i think thats a solid price,for this device if you want to do some,comparison shopping of your own ill,leave some links down below in the video,description to where you can get this,phone at its cheapest current prices,from all the major retailers so check,down there so you dont miss out any,which way you turn though i think youre,gonna find that this is a reasonably,priced device with plenty of opportunity,to save some money if you do end up,buying it i think the first thing youll,notice is that this a13 5g looks and,feels about the same as any other,samsung a series device from the last,two or three years there hasnt been,much of a design or form factor change,with the lower tier a series phones,really since they were first introduced,aside from the selfie camera changing,positions from time to time but,generally speaking this is a device that,doesnt hide the fact that its a budget,phone thick bezels all around obvious,bottom chin and an all plastic build,though actually that rear housing has,changed a little bit the materials to me,feel thicker and sort of sturdier the,whole phone honestly seems to be built,better than some previous a series,devices and the lack of any camera bulge,with that new minimal camera lens setup,makes this phone at least look a little,more modern in the hand its also a very,thin very flat phone which is good since,its still quite a bit big its six and,a half inches thats the screen size so,its a bit of a stretch with one-handed,use mostly with that tall 20×9 aspect,ratio but in general this is still the,same size shape and general form factor,for most a series and samsung devices,that weve seen theres no waterproof,rating here no super strong updated,gorilla glass no wireless charging,either those are all further indications,of this being a budget smartphone but,the few other physical traits that this,phone has are a welcome sight theres a,dual sim an sd card slot on this phone,which is nice to have this a13 5g comes,with 64 gigs of built-in storage which,is double the starting capacity of the,a12 which is helpful you can see the,android and pre-installed apps take up,quite a bit from the start and a dozen,more of my own apps puts this at more,than 40 filled already so throwing in an,sd card is still a must in my opinion,theres also a headphone jack still at,the bottom next to the usbc port and a,fingerprint sensor on the side as well,samsung has gone back and forth with,offering a fingerprint reader on these,budget phones they didnt at one time,then it was placed around back this,setup though for me has been perfect and,the unlocking speed itself is fast its,accurate too i have no issues no,complaints im super glad its on here,overall there are enough physical traits,on this phone and nothing taken away,which is good but if you were expecting,a noticeable refresh from say the a12 or,something significantly nicer than the,a02 or a03 you just arent going to have,that here one of the first major,upgrades you will experience on this a13,though is with the display now the basic,specs and setup are still the same the,size 6.5 inches is big sure and you get,a lot of value there its quite,immersive but weve had that on the a12,and some other a series phones the,resolution unfortunately is still just,1600×720 and on a screen this size i,think youre going to be able to pick,out those pixels nowadays even for a,budget device 720 resolution is a bit,too cheap in my opinion also the display,is once again samsungs pls tft,technology essentially their own version,of lcd which is generally pretty good,relatively colorful fairly bright too i,actually think this phone looks best at,its high or peak brightness you can see,the white balance is better for example,as less of a dull blue hue and even for,lcd outdoor viewing is pretty decent,youre still going to have some off-axis,dimming and with the viewing experience,the weakest points are the darks and,blacks shadowy things on the screen are,almost not viewable sometimes just a,shame but in general its still a decent,viewing experience for what it is the,upgrade though here is that this is now,a 90 hertz adaptive high refresh rate,panel and with that youre gonna get a,slightly faster snappier experience as,you interact with the phone touches are,quicker your scrolls and swipes are,smoother its noticeable for sure and i,think its one of the things on this,phone in particular that makes it feel,fast no its not as noticeable as a 120,hertz screen i can tell the difference,at least but its a mid-level sort of,bump in spec that i think is something,that increases the value of this phone,for sure and is a nice addition that a,lot of people will notice even if they,maybe dont know fully what the feature,is just make sure if you have this phone,that you enable it in settings so you,can enjoy it one thing that samsung just,refuses to upgrade on these budget,phones though is the speaker setup im,fairly confident that this a13 5g has,the same single speaker as every other a,series phone from the last couple of,years and while its good enough theres,no reason why samsung cant just throw,in a secondary speaker in the earpiece,or at least increase the quality with,something better its definitely time,for that,[Music],now like i alluded to at the start of,this video the single biggest reason to,consider this phone in my opinion is its,performance the internal specs this,phone packs allows it to deliver a,smoother faster and more powerful user,experience than any other low-level,a-series phone and im really happy with,how well this phone performs this is all,mainly due to the mediatek demensity 700,5g chipset inside which is not just 5g,capable for network connectivity but a,very capable processor overall for,everything else 5g chipsets in general,are obviously newer more powerful and,while motorola and even

More: washington week in review

????Samsung galaxy A13- ????¿ESTÁ HECHO PARA TI????? ANÁLISIS COMPLETO????

muy buenas amigos de youtube aquí,tenemos el samsung galaxy a 13 el nuevo,teléfono de samsung más económico para,este año 2022 viene a sustituir al a 12,de 2021 y en este vídeo vamos a,analizarlo profundamente y vamos a ver a,qué tipo de usuario va enfocado,vamos a empezar con una unboxing pero,antes quiero que os fijéis lo fina que,es la caja y bueno ya sabéis lo que,significa esto no que no vamos a,encontrar un adaptador de corriente así,que ya samsung no es que solo lo,implemente en su gama alta sino que en,su gama media va a ocurrir lo mismo y,esto es lo que sí que vamos a encontrar,en el interior no encontramos funda así,que las marcas chinas siguen ganando en,esto no sé cuándo samsung se animará a,hacerlo tenemos ese documento que acabo,de enseñar que es una iniciación rápida,tenemos estos otros documentos que son,la garantía del producto tenemos este,cable que por un extremo es usb,y por el otro ojo porque también es usb,si nos olvidamos del usb a de toda la,vida para tener un usb cee al completo y,también pues lógicamente tenemos el,teléfono la parte de atrás de este,samsung es de plástico un plástico de,buena calidad pero sí que es cierto es,un poco sucio las huellas se le quedan,bastante algo que puedes solucionar de,manera muy rápida y una funda en cuanto,a dimensiones son 16 5 centímetros de,largo 76 cm de ancho y 8 con 8,milímetros de grosor ni muy grueso ni,muy fino un tamaño estándar en cuanto a,peso 195 gramos que para su tamaño es,bastante bueno es bastante ligero y lo,podremos encontrar en tres colores,diferentes en color negro en color,blanco y en color azul en su parte,inferior vamos a encontrar un altavoz,una ranura usb tipo c para la carga del,dispositivo y también una entrada,auxiliar de tres milímetros y medio para,conectar auriculares con cable giramos y,en este lateral tenemos el slot para la,tarjeta de memoria y para la tarjeta sim,tenemos opción para tarjeta de memoria,hasta un terabyte hasta 1000 gigas en la,parte superior no vamos a encontrar,ninguna conexión y en el otro lateral,encontramos la botonera de subir bajar,volumen de apagar encender el teléfono y,de bloquearlo y desbloquearlo porque la,huella dactilar es lateral llegamos a la,pantalla tenemos una de 66 pulgadas una,pantalla bastante grande con un panel de,ft lcd no tenemos un panel amoled de,samsung una pena ya que otras marcas a,precios muy similares sí que montan,panel amoled pero bueno tenemos algo,bueno que es una buena resolución de,pantalla tenemos un full hd plus de 1200,x 2400 8 píxeles yo os digo un panel,normalito una pantalla normal y está,pero que bueno dentro de lo que es tiene,bastante calidad para el procesador,vamos a encontrar un exitoso 850 el,mismo procesador que teníamos en el,teléfono anterior en el samsung a 12 un,procesador con el que vas a poder jugar,a bastantes juegos a juegos un poco más,básicos de manera más fluida este tipo,de juegos que tienen un poco más de,carga en cuanto a nivel visual sí que,tiene algún tirón pero ya os digo la,mayoría de juegos los vais a poder jugar,en cuanto a rne vamos a encontrar dos,opciones la de 3 gb de memoria ram o la,de 4 gb de memoria ram,miento tenemos tres opciones 32 gb,tenemos 64gb,128gb,recordad que además podemos incluir,tarjeta microsd hasta un terabyte para,aumentar ese espacio de almacenamiento,en este teléfono tendremos la última,versión de android android 12 y vendrá,una capa de personalización de la marca,que se llama un wi 4 y que vamos a,encontrar en ella pues muchas,aplicaciones,aquí tenemos servicios de google,aplicaciones que usamos bastante como,youtube como gmail como el explorador de,google chrome también vamos a encontrar,herramientas de microsoft un paquetito,que tenemos por aquí con el one drive,con linkedin también vamos a hallar,aplicaciones de la marca samsung donde,también hallaremos pues alguna del,estilo wear para conectar y vincular un,smart watch de la marca samsung con este,teléfono y también tenemos incluso,netflix ahora bien sin haber descargado,ninguna aplicación desde que lo he,comprado vamos a ver cuánto,almacenamiento ocupa el sistema con esta,capa de personal hay que tener en cuenta,que mi teléfono es de 32 gb y ya viene,ocupado 18 con 7 gigas estamos hablando,de una barbaridad tan sólo tengo un 47%,de espacio de almacenamiento en el,teléfono sin haberlo usado para nada así,que tenerlo en cuenta y compraros la,versión de 64 gb o la de 128 para los,desbloqueos vamos a contar con los,clásicos pin y patrón y también con el,reconocimiento facial o con la opción de,desbloquear mediante huella en el,lateral del smartphone hablemos de las,cámaras tenemos cuatro lentes una,principal de 50 megapíxeles con 1.8 de,apertura focal tenemos un gran angular,de 5 megapíxeles con 2.2 de apertura,focal una de profundidad de 2,megapíxeles con 2.4 de apertura focal y,una cámara macro de 2 megapíxeles,también con 2.4 de apertura una cámara,que me ha sorprendido bastante sobre,todo a la luz del día tiene fotos muy,nítidas de bastante calidad sí que es,cierto que por la noche no tiene tanta,calidad es una cámara un poco más,normalita aunque hace fotos muy,defendible por la parte de delante,encontramos la cámara self y de 8,megapíxeles con 2.2 de apertura focal y,lo mismo a la luz diurna como podéis ver,más calidad que a la luz nocturna otro,punto muy importante la batería,encontramos una de 5000 miliamperios que,viene traducido a batería de larga,duración una batería muy notable para,este teléfono con la que vamos a,encontrar una carga rápida posible hasta,de 15 vatios os recuerdo que no trae,adaptador de corriente dentro de la caja,así que si tenéis que adquirir alguno,que sea de máximo 15 vatios más rápido,nos va a cargar más cosas que te,interesa saber es que tiene nfc para,poder hacer tus pagos en cualquier,establecimiento con el teléfono móvil,también tiene gps glonass galileo y,beidou además es dual sim lo cual vas a,poder introducir dos tarjetas sim dentro,del mismo teléfono y no tenemos ip no,tenemos protección para polvo no tenemos,protección para salpicaduras para agua,que ojo tener cuidadito con esto en,cuanto al sonido de este teléfono,tenemos soporte dolby atmós que sabemos,que siempre ayuda así que fijaros se,escucha así,[Música],bueno y cuánto cuesta este samsung,galaxia 13 pues depende de cuando estés,viendo el vídeo pero de precio inicial,en su versión más bajita de 32 gb son,169 euros así que vamos con las,conclusiones estoy encendiendo lo para,que veáis lo que tarda en encenderse y,al mismo tiempo os voy a explicar es un,teléfono que va enfocado pues a personas,que no son muy exigentes que van a jugar,lo justo o que van a jugar a juegos muy,básicos es para personas que quieren,regalarle ese primer smartphone a una,persona jovencita o personas que,simplemente utilizan el teléfono para,las cuatro cosas para llamar para,descargar whatsapp escribir cuatro,cositas y hacer un par de fotos para ese,tipo de usuario es para el que va,enfocado este samsung galaxy a 13 si te,ha gustado el vídeo dale un fortísimo,like y suscríbete si aún no lo has hecho,escribe abajo en los comentarios tu,opinión y nos vemos en el próximo vídeo,chao

More: stillwater movie review

Samsung Galaxy A13 Review: All You should KNOW!

this is the galaxy a13 and this is of,course about the most recent addition to,the samsungs a series lineup it is,competitively priced at about 180 or 95,000 era here in nigeria making it,samsungs cheapest device of the year,thus far overall the design and build,quality are pretty plain except that it,reminds me of the a32 and nothing really,about this phones design does really,stand out except for looking like the,interstitial from last year but all that,being said is it worth 180,i know you want to find out you want to,find out and so without taking much of,your time,yo guys lets get started,you should expect to find the typical,paperwork out of the package the,smartphone itself wrapped in the same,manner as other samsung devices a sim,ejector tool a usbc cable for charging,and connectivity and a 15 watt charging,brick as you can see here there is no,earpiece no screen protector and no tpu,case for the smartphone,the a13 looks very simple and basic,nothing out of the ordinary that we,havent seen with samsung of course you,wouldnt expect the amount of thought,put into the a53 design here on this,budget device i really do appreciate how,light the smartphone is and how thin it,is im weighing about 195 grams the,thickness is about 8.8 millimeters and,you have no problem handling this,smartphone but be careful you might,mistakenly drop it with how light it,feels,there is this minimalistic feel to this,device mainly because of the plane,design you find at the rear of the,smartphone and also this body is,constructed out of plastic and lacks any,major quarter feature however it,features glass on the front side here,obviously and has gorilla glass 5,protection there are three card slots in,total from this device two for sim cards,and one for the micro sd card slots we,see three cameras at the rear an,additional sensor and a flashlight at,the top left corner of this device at,the bottom of this back we find the,samsung logo we see a volume rocker and,a conveniently fast power button mounted,fingerprint scanner on the right edge,the bottom brings you a usbc connector,downward firing speaker and a 3.5,millimeter headphone jack now the down,firing speaker is also at the bottom,side of the smartphone and the bass,doesnt sound that good but hey thats,what you get for this price point,overall its loud enough but the quality,is meh generally this design feels cheap,and ironically this device is actually,cheap moving over to the display i dont,have much to talk about here you get a,6.6 inch tft lcd display with an,infinitive v design and a 1080p,resolution here you shouldnt expect a,fluid and high refresh rate because you,get just 60 hertz here with this refresh,rate apparently scrolling on animations,wont happen as smoothly as with 90hz,counterparts now clearly there are,several alternatives that are above this,price point with 90 has refresh rates on,the markets right now but the good news,here is that we get full hd resolution,which is fantastic its bright colorful,and crisp as far as this display goes,performance while might seem slowing,compared to other high-end devices its,actually better than the hl from last,year and you get the exynos 850 chipset,on here which is an eight nanometer,chipset this device comes out of the box,with android 12 and one ui 4.1 and also,it performs well for surfing the web and,other basic mobile computing tasks well,because of the low cost feature here you,might not see all the features of your,i4.1 on this device and i know samsungs,dex isnt something you find on every,samsung device out there but these are,some of the things you wont get from,samsungs budget offerings when it comes,to gaming you will be able to play your,standard games at descent speeds but,playing games such as pop g fortnite,bgmi may not happen smoothly and would,likely cause a little bit hitting issue,with this device the hd resolution is,great for streaming netflix and you have,good quality and the chipset on here,coupled with 5000 milliamp hour battery,produces relatively strong performance,relatively memory configurations include,2 gigs or 4 gigs of ram and 32 to 64,gigs of rom expandable with the memory,card slots which is found on here,surprisingly the picture quality on the,galaxy a13 did not really let me down i,had little expectations i mean were,talking about a budget device on here,not that the quality is terrific but it,is pretty much decent for its price at,the right we have a triple camera set up,with a sensor 50 megapixel five,megapixel and two megapixel lenses on,the front side here we find an 8,megapixel selfie camera now daylight,shots with the rear cameras here retain,good amount of detail without bearing,photographs and noise and other,blemishes now the pictures with the,camera the selfie camera on here are,just descent and nothing special in low,least conditions taking a high quality,shot becomes difficult theres no night,mode on here and no optical image,stabilization the video shots here are,full hd in terms of the resolution which,is 1080p 30fps from both the selfie and,the rear cameras while it has accurate,color reproduction and adequate details,it lacks fluidity i believe this,devices strong point is the battery,owned here it packs a 5000mah battery,which provides adequate power for one,and a half days to two days of use,depending on your usage the battery also,supports rapid charging at 25 watts now,out of the box you get a 15 watt charger,included which charges this device in,about two hours from zero to 100.,meanwhile i got my unit here for about,180 or 95 000 naira the samsung galaxy,a13 is definitely a good budget,smartphone and it has all the basics,with good display and a strong battery,and ill recommend this to individuals,who choose extended battery life good,display resolution and decent camera,over,fast performance and sound design the,battery life here is excellent the,cameras and awful compared to other,phones around the same price point and,if you overlook the night mode feature,on here but you can also check out the,best value from money a series right now,here,cli daddy

[Review] Samsung Galaxy A13 ទូរសព្ទដៃដែលអាចពិចារណាបានក្នុងកញ្ចប់តម្លៃ 209$

khi,xu sẽ đây này cả cái này lâu nay Nhưng,ít khi chia Cả lãnh Suez đọc bởi vì,paulskirche mà hai mấy Là nhôm bàn chân,video đi giữa non sông đáp rô có đi làm,à viết thư mình không chán Vì Một,Fanpage trang nụ hôn tăng cùng Ôn Uyên ý,hay cho mỗi lần nghe con khỉ mốc want is,Looking to nở ca mẹ cao là bom e1270,riêng phần nào này em đọc mấy cưng Xmas,Thái ven Bull bikini em đọc mây Nicky,Lee Min Jung có hoặc mạng howe cho mỗi,một số cổ phiếu chị 10 cái luôn càng cao,đi tôi chỉ cho Plastic bạn tay vđv Lạng,Sơn em à Em đang Tây 2 cổng ra vào biên,ấy cứ phẩm váy cho vòng với mi là mái,cho mỗi nơi trùng muốn mà nói consec,like làm trắng video Card U23 email Tịnh,còn tay tổng vốn thư doginatil,chắc ăn pha nước nóng đấy chuẩn bị đón,tao đi hạt nền móng tay viên làm sai chỉ,có sao phim xe đua đòi và đang thực hành,tinh Tùng Sonic còn miếng mỏng phiện ở,hơn bao càng bay cho nam msmart mỗi đài,tổng đài một tông power khiêng cái nick,means almost mỗi fingerprint bà với,iPhone sau ban liên quan săm chân lên,đây than vị âm miên ở móng cọc Center,keo nhà đáy nơi cao mẹ con ăn uống tiền,giấy ký khám cứ việc đổi tên em 12 bay,đáy Women Tùng hôn cả mũi cho là mỗi Yến,chia vào hattusili Miên không dứt 12,full led flash Bounce table rồi khi bị,ai hay trời mưa nó cùng lên phụ nữ luôn,tomford sản phẩm hơn nên chẳng bạn xem,chị Dương vô trùng xâm đi tập ra nữa,thằng Khanh nơi cao hợp lý ngay Chẳng,một nắng riêng của bạn xâm lăng mượn tại,trung tâm lí tự nhiên Việt Nam học tập,hơn bài mình càng giống hbm2 pp.pe chúng,ta stơr mùi còn tay bóng đá ở Tucson,bằng lái thu có lấy hơi cao những cách,hạ viên là một leo tai heo,X10 video time YouTube được còn mưa,đương Tam rất là dễ cưng bia một hang,size phó ban cho bà lão cô xong đừng,buồn thật tôi vỏ ban 2 tầng lớp ne,spiekermann tay một protein ngay thẳng,cao su lấy vía bệnh trên lang qua sắm,được món phòng đạp dây pha nước non có,tốt cho đứa con Còn Lại lại sau khi tấm,nắp ở cùng bạn viết cứ vui đi thì chúng,ta sẽ lấy biết tranh móc len toson,[Vỗ tay],các bạn xe đọc mấy cưng đồng đại ca nào,em thoại đọc cái gì mới là oneui balzac,Mùi bàn trắng Tesla đang viết từ rdna,play tế mà bia xăm Ánh hay bia slot xa,lộ cao mình chết tao đăng lên lời ca,đang lấy tư nên School auto bờ biển,gesture biết không xem hơi Cà Mau sẽ,giảm khi cùng anh mà sáng em đọc mấy,cưng enzyme buôn ở mỗi lần ông trong xóm,rồi nộp thay cho basey hơi đem nắng đi,Miên nghe ra expansion lại ngay thôi K =,25 onboard chính tiện và participation,of lòng bởi rồi hàng giúp cầm hôm đồng,bay nào mát sông Lab petrifaction iPhone,7 Henry cavill tơ stator kem trang điểm,thi tương tư hoặc đá bà lên Mà nãy giờ,comment em sẽ tư vấn men và ngà hai bàn,tay mà Xâm chiến lại chỗ trận lên để em,Channel hay Cần Hà Tĩnh đọc mấy lý do từ,Liên dáng nhưng khi the name of nhất của,thanh xuân lặng em hãy bây giờ gọi sang,bên anh đánh lộn chiên bạn bị mua xe máy,cư viettourist mũi năng thì em đi sân,bay tại Nghệ An mua bày lê chính là nhân,cách haivl truyện ngắn năng tối có đi,không phải lấy nơi đọc bay nơi này Bis,school bạn nhưng sạc tay lấy lại ngâm,chùm Đạn Đã fake Mouse fools fall có mẹ,nó theo mình sẽ chia rồi luôn lò đây còn,tay từ dưới cùng lấy cứ ăn pha nhà ha,thế tôi Bây giờ riêng lên đem vú còn vi,online cũng phải lên đây chắn mini thai,mà xem chị tên video tập Quá tam game ở,Từng môn như môn ý cứ Alan Bang mà chúng,ta bơ bọc nệm Epson vi phạm gì rồi ý cứ,akatie lớn như sông để giải này cam đã,Vinh ở đâu nhưng em k mẹ mốc còn hôm qua,mấy mẹ bị xe tông nam iquitos chi phí tư,vấn chọn 35 ố cho tôi vào bán suntv bên,mình soi chuẩn bệnh mặt lặng tế Tay phần,lá cây Việt Bam nho của dòng cho các,nâng tay càng cao ước mơ tới bà Ngô hơi,tự ái cao nên ố kia Thoa bán trong cùng,lên xử lý Santafe cảm lạnh kết nối cứ,đôi tên là bom rồi qua vía đôi em à Face,đáy nồi lên đón tôm he thong Minh ảnh,phơi sáng lên Anta với và men phải sáng,thôi Chị Mùi đừng Landmark đừng lên đẹp,Tùng hopi mình gặp phải sẽ được liền,Sông Lam ca thôi nháy bà cứ viết vừa bà,nó sắp đọc lại phần này tăng lên đáng,chúng mình lên dri váy như lạnh Coffee,chảy máu cứ sạch có bia mình sẽ khóc nữa,thì cô lại serenata váy nó về để nhiên,thốt sẽ được massage bằng tay cũng chẳng,nick thủy triều rút là nhum art for rent,công ty đọc bây giờ tao thế ai từ nên,mình được luôn này bạn ạ,ừ ừ,[âm nhạc],Ừ,từ lỡ thôn bị nổ vì iPhone bye tao nó,cũng rất phụ chị đấy Samsung friend thôi,sạc pin vô biến nhưng mà xoay chiều tục,ở trong bật xoay chiều bên đấy thôi mình,vô đá sôi để khác đa dạng nâng mà mà,mình sẽ tế sau khi tôi viết tranh móc,động cơ tại đâu Xong Neptune vô đầu bọn,classy đọc Bailey Tuy nhiên tổng homo,tempo miliampe tình nước operas đa phần,trăm ngay bảo giống Dùng toàn cây herba,mình copy ở 12 PC vía càng năng lượng,mía Cảm ơn sáng nên để em uniter kizu,khó trân châu Island mà nãy giờ tính,chuối Biết isopentan + phơi Mau chiếc,iPhone 7 màu mà phần lớn cư tra cục căng,Thôi thôi slime bướm xác quanto là bữa,đọc Nam và nó bạn obon một thêm nó phát,đôi tmcp tiền Ok chân ở tặng nick của,chị hơn là khả năng sống bass của đôi,trẻ con bị bạn mua dùm nô nó bong và là,CR7,many cloud home cho bạn nó chẳng nuối,lâu một con camera để ai kora parts are,ta mở và lạc cảnh sát nên tha một công,thức máu để can be you want ai trồng,bạch đàn violin nước tư tưởng như ở ngay,trên nóc Chú Đại Bi Chrome tay chỉ tùy,sát trùng lặp từ lk1 thi tu tâm của,norman sông đạp ở nhiều tiền Linh và MC,hay mua tiếp cư cao và bỏ phiếu miễn là,bị stress làm học xơ và nó cũng chẳng bờ,suit đột biến Cả lãnh 1,7 cho mỗi lần,nghe đọc mấy qua tại cho đôi vui nè Thì,cổ động lấy bê tông,Pháp xâm lược lai đấy đòi đọc lấy thiên,nhiên làm lại toàn bộ là lá chắn này em,mà phải bẫy tình Phi rồi hôm sau muốn là,cũng sẽ không nên học tập là lá mà xin,chào nhá dù bỏ nhóm này nhé Ai qua tài,cho tôi thôi do em fanpage đã xa tại,thêm muối men mà vừa được ra tay dẹp hết,Vietnam đón của muối đối tác để ai ôn,thận ơi Không thông đồng bộ môn bán hơi,mua tia lớn cư Từ Liêm là mưa sa là một,ví bào vi iPhone vẫn sau123.vn antimon,cho nó buôn lại Luffy classy ở đọc bài,đi vòng tay mà em còn lại trong ban tủ,xăm môi và phòng ra tòa đòi mình sẽ khóa,VIII dám nói với chị là bao nhiêu tế các,bạn Suez đọc mấy khi chia cùng tonomo,phòng đạp Ừ ok Open tournament Chồng nạp,cantosin albinoni How are you come to,the National video call

Samsung A13 4G/LTE Full Review! No 5G – Just The Basics

whats going on guys my name is wade,with tech daily so this year there are,two budget samsung devices with similar,names the samsung galaxy a13 5g and this,guy the a13 4g lte or plain old a13 as,its shown on the box now having one 5g,version of a phone and one non-5g,version isnt unusual samsung did this,with some phones last year like the a32,their differences go beyond just the,network capabilities actually and they,also tend to release 5g devices in,certain regions like the us for example,and 4g devices in other regions they,dont usually compete but samsung is,selling both the a13 5g and this a13 4g,in the us market this year which is kind,of confusing this whole lineup actually,on the website is atrocious the a12 is,still listed here the a20 which makes no,sense last years a32 someone really,needs to update this sales page but if,youre in the market for a budget,samsung smartphone and 5g isnt a,concern for you i actually think opting,for the regular a13 this 4g lte model is,a good move its the kind of phone i,describe as having just the essentials,youll be saving a good chunk of money,especially if youre buying the phone,unlocked the price difference is,surprisingly wide and youll also wind,up with a device thats still comparable,to its slightly more capable 5g,counterpart if you want just a,side-by-side spec and technical,comparison i already have a dedicated,video on the channel for that and also a,separate review for the a13 5g but for,this video were gonna focus solely on,the a13 4g and im gonna fill you in on,everything you need to know as if this,phone sort of existed by itself in,general i think its a pretty decent,device but like all lower tier samsung a,series phones youll have to have some,realistic expectations with,performancing capabilities for well,under 200 though i still think theres,plenty to like physically this a13 looks,about the same as every other a series,phone though at 6.6 inches its i guess,technically bigger than some of the,others in the lineup but were talking,about a tenth of an inch if youre,wanting some size variety samsung,doesnt really offer that right now but,the big screen on this phone is still a,big perk like most budget phones the,display is surrounded by some noticeable,black bezels the 83 screen to body ratio,isnt awful but youve still got a thick,border surrounding you in the hand this,phone to me feels lighter and slimmer,than its size suggests its a little,more curvy which makes it easier to,handle like i said its still a big,device though youre gonna have to,stretch and maneuver your hand all,around it but it doesnt feel like,youre playing with a brick around back,whats sort of interesting here is,samsung just straight up went with a,totally different material finish and,build compared to the other a series,phones the a13 is a glossy plastic,thats entirely one piece no metal or,aluminum frame and you can see the,difference there with the other a series,phones to me this does make the phone,feel a little cheaper the glossy plastic,gets fingerprints it scratches easily,mine definitely has marks from normal,use already and even though i havent,dropped my phone yet i suspect an,especially unlucky drop might also just,crack the plastic completely you can see,along the sides and edges how the back,cover curves over to meet the edge of,the display like i said no metal frame,and while its curvy and shiny and,appears nice at first glance altogether,this build is just not great and out of,everything to my eyes this is the,cheapest thing about the phone by far,fortunately though samsung didnt cheap,out when it comes to all the extra,physical features so theres dual sim,support and an sd card slot for,expandable storage which is definitely,essential on this phone because most,places will likely be selling the 32 or,64 gig version like i have here and i,think youll need an sd card slot for at,least some of your stored stuff at the,bottom the og headphone jack is still,there if you prefer it and on the side,of the phone a combo power button,fingerprint sensor setup that to be,honest feels a little slow even for this,kind of budget device but i think my,expectations are just a little high it,takes a second to wake and unlock but,its not finicky it doesnt fail or,prompt me to retry ever it just requires,an extra fraction of a second before you,get into the phone as far as the display,the regular a13 in my opinion offers a,pretty good viewing experience for what,it is but depending on your preferences,you may think otherwise the 6.6 inch,screen is a pls lcd panel coming in at,the full hd 2408 by 1080 resolution,cramming in some 400 pixels per inch and,its covered by gorilla glass 5. whats,great about this display first off is,the resolution it doesnt sound like,1080p should even be a talking point but,the a13 5g for example has a 720,resolution screen which at this size,just doesnt look very sharp and some of,motorolas phones also ship with 720p,displays when you have a massive display,like this you need a 1080 resolution,display and this phone checks that box,the pls lcd panel to me is also pretty,good its colorful its bright enough,its no oled though like we used to get,on some of the older cheaper a series,phones i do think samsungs lcd panels,though are built better or maybe,calibrated better than some other budget,devices again motorola comes to mind as,a less bright less colorful looking,display by comparison what you dont get,here though is any high refresh rate but,i also dont think were gonna see that,widespread on sub 200 devices anytime,soon so thats okay that is something,you do get on the a13 5g though to me,all in all the simple screen setup is,more than sufficient and i dont have,any big complaints with the out loud,listening experience this phone has what,i suspect is about the same single,speaker setup thats been inside most,budget samsung phones for likely the,last three or four years now can you use,it to listen to music or watch a video,sure but its not very loud and to me,improving the out loud setup here is a,cheap and easy way to get some added,value on a phone like this so i hope,samsung makes some improvements for the,next a series,[Music],[Music],when it comes to the specs and,performance this is where you need to,sort of evaluate your daily smartphone,needs and also have some realistic,expectations about a device at this,price point now inside this phone is,powered by samsungs own exynos 850,which is kind of an older processor now,it came out in the fall of 2019 and here,are the updated geekbench scores if you,want to do some comparisons obviously,its just a super low level chipset and,paired with either three or four gigs of,ram processing power as a whole is,fairly limited also this is a samsung,device that does run on one ui core but,especially on android 12 i dont really,see that being a net negative you dont,miss out on a whole lot of features and,i doubt most people would know the,difference as far as what this phone can,do jumping from android app to android,app the usual core stuff is perfectly,fine youre gonna see a load screen its,gonna take a fraction of a second to,pull something up but this is a 2022,smartphone from samsung its not,incapable of doing anything sure its,going to lag a bit when you start to,push it some apps do run better than,others on this phone and while four gigs,of ram used to kind of be okay on a,smartphone i found myself closing out of,everything more often just to be safe,though honestly even with dozens of apps,open the phone was able to keep a number,of them current is a device like this,gonna hold up during a very busy work,day i mean maybe it can but this is more,for just folks who need something easy,and simple to talk text and communicate,with friends and family you can look,something up on the web use google maps,watch a youtube video you can game on,this thing too actually once you get,past the initial longer than average,launch screens i would say

Samsung Galaxy A13 Review | One Month Later!

welcome back everyone my name is kevin,and ive been using the samsung galaxy,a13 smartphone for over a month long,enough to confidently bring you my full,review this device brings the 90 hertz,refresh rate feature to samsungs budget,lineup it has kept all of the fan,favorite features and it has a fantastic,5 000 milliamp hour battery everything,from the display quality to the speakers,gaming performance battery life and more,will be addressed and explained now to,start with the galaxy a13 we get revised,aesthetics on the back of the phone,making it a uniform matte finish the,camera modules are now separated and,there are three lenses one less lens,than its predecessor the a12 the lens,that was removed was not the macro lens,it was actually really useful say,goodbye to the ultra wide lens some of,the changes that samsung has made to,this iteration will make it even more,appealing to a wider demographic,including people who are using their,phone for gaming now in the battery life,and in the gaming section of this video,youll see what im talking about as for,the other important features that we,could want on a phone the a13 has you,covered with a dual sim tray that also,has a spot for a micro sd card slot and,the headphone jack is still here taking,a look at the packaging youll see the,a13 box is a lot smaller and this is,because samsung has removed the most,important accessory inclusion the wall,adapter we get the paperwork sim tool,and a usb c to c cable but im really,not happy with samsung for removing the,basics of whats required to charge your,phone now that weve got the worst parts,out of the way lets talk about that,90hz display samsung is using tft,display technology not amoled and that,explains how they got a high refresh,rate on a budget phone that is starting,at this low of a price adaptiveness of,the 90 hertz feature is something that,is very appropriate here in my opinion,because it is a budget phone after all,and itll switch down to 60 hertz to,prevent significant frame drops i have,only good things to say about this,display the colors are really nice the,viewing angles are impressive for a tft,display and the panel is housed really,tightly underneath that glass so there,is no light coming through from the,corners of the phone six and a half,inches at a resolution of,1600×720 gives the galaxy a13 a pixel,density of 270 pixels per inch its,sharp enough to satisfy my requirement,in the price bracket the display has an,aspect ratio of 20×9 which i really like,for watching movies and youtube videos,we have two biometric unlocking methods,here in addition to the regular pin,pattern and passcode the fingerprint,scanner is placed under the power button,and you can scan up to three fingers no,more than three you can see how fast the,scanner is when i actually place my,finger correctly it works best when you,cover the entire sensor and sometimes it,does require a slight lift of the finger,and readjustment to get that scan,perfect so it is not a perfect scanner,and the sensor itself isnt placed in,the ideal spot in my opinion but when,you get used to it its fast the face,registered unlock is straightforward if,you do go with this option i think,youll be very pleased with the speed of,the face unlocking on a whole other note,the carrier compatibility with gsm,networks that i tested was phenomenal,voice quality for calling was good on,both ends and the phone has 5g,capability the data speeds are quite,fast the samsung galaxy a13 was,initially released as a carrier,exclusive in america now of course were,going to see it roll out globally to,countries all over asia africa north,america and europe when i see the device,coming out in countries that i have a,lot of viewers in ill be linking it in,the description of this video alongside,where to buy that samsung fast charger,if you do go for the a13 if youre still,watching my a13 review and youre,following along leave a like on the,video and if you really want to see more,content on this phone let me know in the,comments onto battery life this is,another area where the new a13 is,impressive with my typical daily,smartphone use i end each day with,between 35 to 50 charge left you can,safely expect over 8 hours of screen on,time and im getting even beyond that,with my use im spending more time,playing games on this phone than i,usually do on budget phones because of,that awesome refresh rate i also watch,youtube check emails and social media,and play music aloud on the speakers,often this says a lot about how good the,battery life is considering ive always,kept on the adaptive display mode and i,raised the brightness almost all the way,with no dark mode turned on i do not use,bluetooth very often however mobile data,and wi-fi are always turned on with my,typical day-to-day smartphone use i can,make it through a day and a half with a,single charge now making it to the two,day mark is possible if you dont find,yourself watching a lot of youtube,videos and you dont do a lot of gaming,when it comes to battery life what more,could you ask for the loudspeaker by the,way has seen a minor improvement it now,sounds clearer at full volume and it,gets really loud the exact model that i,have has 64 gigabytes of storage and,four gigs of ram this is the a13 5g that,i purchased from america and had,imported here to canada of course with,my money in the near future we might be,seeing a 4g version that could be aimed,at the asian market particularly india,and if we do see that it would have all,different specifications and it would be,more affordable however the 5g version,of this phone says a lot about the trend,that samsung is following and carrying,on in the future with the a series,devices the budget oriented a13,smartphone has a bigger battery life,than the new s22 and s22 plus instead of,drawing any more comparisons between,this and other galaxy devices i have,decided to make a full dedicated a12,versus a13 head-to-head comparison video,im looking for recommendations from you,as to which phones i should compare the,a13 to after that as well samsung has,shipped this phone with android 11 and,core one ui version 3.1 not to be,confused with the regular full version,of one ui and ill tell you the,differences between what the core,version brings with the a13 in just a,bit i was expecting this to come with,android 12 already but that update is,coming soon and for those curious last,years a12 is also set to get the,android 12 update sometime around june,of this year for the tech enthusiasts,and the mobile gamers this next part is,for you i said earlier some of the,internal changes that samsung made to,this years main budget phone is to make,it have a more enjoyable gaming,experience not only through high refresh,rates but also allowing us to bump up,settings on graphics intensive games,like call of duty mobile pubg and,asphalt 9. asphalt 9 plays smoothly on,high quality visual settings this is the,only app in which i experienced an app,crash and i really believe this is an,isolated incident due to the poor,optimization for the mediatek chipset in,cod mobile we can play medium settings,on high frame rates the game plays nice,there is no overheating and i did not,feel like the device was hindering my,competitiveness in this game the same,can be said about pubg where we can,currently play high frame rates on hd,settings and higher graphics options,will be available in the near future if,developers work on optimization in games,that actually take use of the high,refresh rate mode that the phone has,like old school runescape theres no,problem there either in the gameplay,overall im very happy with the,performance that samsung has brought to,the gaming experience of this phone,considering the price before i get into,the benchmarks and talk more about my,experiences in the day-to-day use when,it comes to the a13s performance i want,to talk about storage expansion now i,mentioned that the a13 has a micro sd,card slot if you want to

Categorized in:

Tagged in:

, , ,