1. Tughlaq Durbar Tamil Movie Review By Baradwaj Rangan | Delhi Prasad Deenadayal | Vijay Sethupathi
  2. Tughlaq Durbar Review by Filmi craft Arun | Vijay Sethupathi | Parthiban | Delhi Prasad Deenadayalan
  3. துக்ளக் தர்பார் விமர்சனம் | Tughlaq Durbar Review – Vijay Sethupathi, Delhi Prasad Deenadayalan
  4. Tughlaq Durbar Review | Tamil Movie Malayalam Review | Unni Vlogs | Netflix
  5. TUGHLAQ DURBAR Review – Extraordinary Vijay Sethupathi in an ORDINARY FILM?
  6. Tughlaq Durbar Movie Review | Vijay Sethupathi | Delhi Prasad Deenadayal | Raashi Khanna
  7. Tughlaq Durbar Movie English Review by Olga | Vijay Sethupathi | Delhi Prasad | Netflix

Tughlaq Durbar Tamil Movie Review By Baradwaj Rangan | Delhi Prasad Deenadayal | Vijay Sethupathi

hello and welcome to film companion,south in this episode were going to be,talking about,directed by delhi prasad dina dayal and,the actors are r parthiban and vijay,sidhu now there is a great premise and,im going to give you a hollywood film,to give you a feel about it one of my,favorite jim carrey comedy says liar,liar and what happens in that film is,that he is a talking lawyer and he,just kind of does anything to win a case,and that one day he kind of is reduced,to a state where he cannot say anything,but the truth and the rest of the movie,is about how he kind of manages with the,situation where his fundamental nature,is changed now here thats what happens,to the vijay sadipuri character hes,named singhara villain and also called,singham his fundamental nature is,changed and the film is about how he,copes with it now what is his,fundamental nature what is cigar,villains fundamental nature it is the,fact that he is a blind follower of the,politician played by our parthipan whose,name is rayapan in the film in fact,vijay sidhwati as a baby was born at a,political rally of riopans his mother,actually went into labor there and it is,ripened who after vegeta with his birth,named him singhara villain now how does,vijay siddharthi demonstrate this,fundamental nature of issue which is his,loyalty to ripen now he and the sister,theyve lost their parents they only,remember is the only memento that they,have is the mothers nose ring on no,start and vijay satyapathi is spawning,that to have posters made and stuck all,over the place for rayapan theres,another scene which is actually quite,shocking where the sister shes played,by manjima moan as an adult she gets,molested by her employer at work and she,comes home and shes crying and vijay,said he just looks at her and says well,if a woman goes out to work this is what,is bound to happen so whats so great,about that she just has to go out to,work and if she doesnt work whos going,to support this family i was shocked in,a very pleasant way because no other,tamil hero will agree to play such a,character on screen because such,characters do exist right but people are,always so image conscious that they,dont want to play characters like this,on screen they only want to play goody,goody characters now we may complain,that vijay said he overstretches himself,and acts in far too many films and,dilutes his brand value or whatever it,is but there is the fact that he is one,of the bravest actors around and even a,scene like this hes willing to put his,heart and soul into and kind of be not,image conscious about the whole thing so,this is the young singar of ellen and,how he grows up or rather the youthful,singara villain and how he grows up and,his fundamental nature changes in that,accident like i told you about and there,is a beautiful the twist is great but,the shot is also great because its a,top angle chart that shows how the two,natures of vijay setupati are splitting,it actually shows us that now he has in,him the original vijay sadhupadi who was,this blind follower raipan and we also,have a new vijay siripathi who is,different in ways that i would let you,to find out in the movie but the problem,with that what is the problem with many,tamil films which is that they have a,great concept a great twist a great one,line in screen lighter parlance but,after that they dont know what to do,with it or rather they dont know how to,make the best screenplay from that one,line that they have in their mind now,this twist is used in a lot of scenes,that weve seen in a lot of movies about,politicians about bad politicians about,you know politicians who dont care,about anything but just earning money,and doing all those things that they do,but what i mean by not making good use,of the twist is that several of the,scenes would have happened even without,this this twist that is this big,accident that happened even if we just,said what he had pretended to be one,good guy and one bad guy you could have,still had many of the scenes play out in,this film yes there are a few scenes,where vijay said ends up making cell,phone calls to himself and they are kind,of very integral they use the twist in a,very integral way but overall there is,this generic feeling of watching yet,another political drama unfold and the,hero getting the better of other people,and what makes the film even more,generic is that it uses the traits of,actors like parthiban and satyaraj that,weve seen in many other films and uses,them as comedy now im not saying that,the film is not funny i did laugh at,quite a few places im just saying that,a film with this unique a premise needed,far more unique screenwriting in the,sense that there is a crucial twist,involving a man in a mask and after a,point this mask is nowhere in the,picture its not even developed its,almost like it left the movie and walked,off into another jim carrey movie now,the one character that really worked for,me is the character the best friend,character played by karnakaran he kind,of really really holds the film together,emotionally but the two other characters,that are introduced in the film for an,emotional effect that is majima mohan as,a sister and rashi khanna is a kind of,girlfriend they are absolutely,undeveloped and they kind of contribute,absolutely nothing to the movie the,second half especially seems all over,the place and the film feels like like,little little scenes from here and,theyre stitched together instead of one,integral organic screenplay and what,about the end again its funny in a,certain way but it also doesnt fit in,with the rest of what weve just seen,happen so far so the character arc is,kind of going through a certain series,of transformations,and we get to the last scene and its,like if you see it as a standalone scene,yeah maybe its funny but then when you,see it with the rest of the movie again,you feel what you see with the rest of,the film which is that it is something,that needed far better writing and far,better conceptualization so thats it,about though but if you like this review,do subscribe to film companion south and,see you soon at the movies,[Music]

Tughlaq Durbar Review by Filmi craft Arun | Vijay Sethupathi | Parthiban | Delhi Prasad Deenadayalan

[Music],hello viewers welcome to filmicraft,nangal,foreign,foreign,foreign,bye

More: newsy review

துக்ளக் தர்பார் விமர்சனம் | Tughlaq Durbar Review – Vijay Sethupathi, Delhi Prasad Deenadayalan

khi,mình,nhưng mà,quá cùng những đứa nào qua Đức tin là ra,là,đúng cách,Instagram nereus antivir live in,the UK the one Tower canin này tí nữa nó,về nó rất là để dù đó sự này của nào đó,chính là về sự lần vụ đó xin là đè nó họ,tìm được nào là nó sĩ sau đó có nói nó,là tiền nào đấy ông là cắn rất chi là,ngoài cùng đoàn đi học và lập Đoàn đấy,là là tán đến chiều về tao nào và lắp,toàn đây như thế là mặc lời nói quả tôi,vì bảo vệ những ra đồng bộ một kia mà,bên này làm cái kiểu đó giúp kéo cả cho,con tất cả các xin là đẻ rồi làm đi đọc,được mà đối với riêng mà là kiểu thế là,lớn là nắp cứ Trao Em học đến để lại,những tác phẩm của là cái đấy Yến cái,này thật này phải là tái mới sinh là,luôn chúng ta là khỏi cá là đỡ nổi chính,là què thì vợ đấy nhé mai là chính nó,quen này thì cái nào bên kia Cái đồng hồ,thì đừng nói với một bạn dân và rùa đấy,ấy mát xa Yoni để lấy cái gì Yến gì kể,cả các bạn đi tù đấy đến đưa cho tôi đã,trút được và lá dứa xôi là nhiễm mẹ mà,làm đi người khác cho là sai là khoản,tiền thế Anh rất là nóng nó có tôi lên,rừng là được rồi xả nào mấy phải tệ lắm,Hạnh tôi vẫn tiếp tục,lên đời bán xuống Liên sẽ làm tôi đã sửa,là các chiến lược đó là người bạn đó là,thì các bạn nhé nhưng thật tâm tôi là,swanson máy là quan Chừng nào đi được,đâu được một là những người khác sẽ làm,là có cầm máy là xong rắn tiền lại thấy,là chỉ còn lại không phải như cá rồi nói,trăm mét Con còn phải máy nào đây Á,đù võ Trung tâm đó là qua là được nhưng,bây giờ cát rồi Tí nó qua cổng Tam quan,vật tư cho người ta cũng rất nóng lòng,nên đã tự như Về đến đây mà chế xuất và,các bạn cũng thường cố đúng án Anh về,đến đây có một ví cá lâu lấy tiền là,được chúc vợ thằng là hãng xuyên qua thì,người làm mát xa chỉ hồng là tao cũng,vẫn là một thần y quyển hiện đại thánh,sắp xếp Cà Mau tao mà Cái đấy chứ sao,mãi mà này cho lắm vào lòng uống lên tới,đây để lưu mét với sông bé lâu đó sẽ là,nhìn giấy được lưu lại đây không định,của nó bây giờ thấy nước muối sai quyết,định rồi mà là siêu cường thế này là chứ,nó sẽ là của nó còn ở nhà bên Quả táo,này xưa nay cũng quả lắc kê mon mà tao,mới xin vào làm đẹp quốc tế cao mà đi,tắm liên,quan tới mẹ ở xa lại nói được à,Ý là tao cũng bị những là màng và khiến,tôi rất là sự khi đó máy được và các bạn,cần được quan tâm thì tả đêm hoài được,tao đây là đi vừa rồi Mặt rất tuyệt,perth live thì ra đời máy rồi complete,solution that some fabregas,đã chứ không là em vào làm ca sĩ quyết,và trên từng free vector và chiều cao,năng là lễ cúng quả này nó này tuổi là,con trai mình tự ra đấy nó quá Trời với,đất cái này là may mắn có được một vẫn K,chỉ là toàn được tạo nên hiện tại làm,được cho là của tán này có được đưa ra,một đơn ca Chile cũng rất là xin lại,cảnh nó đừng nói là quê bạn sẽ khiến làn,trans lại Bố xin lỗi Không phải boxes to,gather in mẫu setting thường đi là nó,nhưng thật lâu là tặng rất nhiều tế họ,bây giờ gặp qua là chúng ta nên cho Loan,nhé Cái trực tuyến xe đua quý khách về,mặt cả thế của nó lên cái chuyện đó sau,đó họ Việt Nam là nó ra thì nghỉ từ tao,chỉ vào được,Facebook được để mình đẹp và đấy Em nói,đi lễ xuyên keratin khi đầu tự nhin Mat,cua cong lại còn ở bên tựa encourage the,wrestler dianna cơm này ăn đi martins,purchase or printed bảo mẫu bắt đầu đi,cái quần con tôi đè lên mình gia sư vật,liệu là cross trainer rồi còn lại đã,chán Từ giây phút nào có gì canxi clip,xử lý do muốn song ca sĩ cũng bảo lúc,này tôi có nên cái chết là sao nấu mà,mai thằng kia là đi,từ,bên mình là xíu mình cái đấy phiên bản,mình chỉ là Võ Minh và xong rồi là kính,Nó lì xì đặc sản xuất hiện mình tôi yêu,rồi mà lắm đó là khuấy cái này nó chia,dù chết mà chẳng cái này nên từ sóng,bước lên từ các Âu thuyền quà tặng,summoner từ các sàn đây cả chế sắm bốc,lên từ các là để biết tất cả chỉ còn,thiếu đó là đây đi sẽ người 100 Lê và,như thế nó cũng,cũng rất là jese cần nào rồi Có muốn yêu,đầu tiên ở đâu đấy bằng lương thực hiện,được tí nào đi học đó là một đêm rồi,tiền à ở biển cả lên Cửu tao vào cả đi,kiếm thấy là thế bây còn làm được gì mà,dao được bắt các bạn ạ Xin cần hiểu cô,đồng bây giờ thì có khả năng trả lời cái,uống Tao làm biếng lên từ đầu mà cứ lành,mạnh dưới qua mồ hôi lạy cha còn gì còn,ông được làm đi khám chỗ nào đấy bố cô,cắt cho mày đấy lại cá lên trên để yêu,tay vì tôi yêu chỉ một kế hoạch khả năng,lên Q toàn nè Đây là lịch sự bạn lên đón,ở đây từ kế toán vẫn mãi được muốn tôi,trả lời vẫn khiến tất cả câu được võ,được không chỉ là quy tụ GT được rồi đấy,vẫn lên đều đồ lót cũng được gọi là gì,và chế nên cần phải được làm vệ sinh tế,sẽ được đi học rồi ý gì,cả chỉ là một nơi thờ trong nội bộ cánh,nguyên sinh có thể làm với cả cái khu,rừng kỳ thử con là mặt cái máy ảo đã,biết trước mặt cái gì cũng được nhưng,mấy hình nào đấy Nhìn nó kêu huyền là nó,khi được sinh ra người đánh bắt tôi lại,lấy lo sợ này cũng vẫn xoay ở lưng máy,còn tâm sự cháu là tiền mặt lưu tên gì,mà bên đấy mà xóa đi cái quấn và đây,cũng là loài cá từ cái gì cân cho các,món với mày luôn bây giờ aventures,mr.mar giao năm cũ Tuy Hòa với này nó,xảy ra nữa nó có cái ảnh tao nói đến đâu,rồi xin mày làm đại ca dao động lực full,link còn lại giữa mình và từ đó rồi con,thì lại luôn Ô được V6 cho năm mới đến,từng suy nghĩ là nó,lấy rồi ông Marcel guaranteed nói rõ ra,bên cạnh khá nhiều Tôi sẽ là single,Penny Mày bị thế tức là hoàn toàn ra là,tra được,hôm nào,còn nhiều cái tên là cái gì nó ra cốc,món quà nó không người lái để Sao Mến,cái nick này là các bạn cần là cô đều,được vào nó còn lại bảo đi mua bia còn,lại bị Rip,nick của một thế cô đơn là cái đây Đà,Nẵng là lấy tên là thằng đó anh biết gọi,tên là của đàn ông của Việt Nam Á,khi mua mực listen family của sao còn,cái nó vẫn tự nhiên người phát từ thì,nói là có thằng nào uống vô là cần thiết,khi là cám ơn số lần mấy đừng đá luôn đi,bây giờ là thành phố you spit Liverpool,American forces in love love policeman,and procurement,cô bé mà từ từ leo là bên kia đùa xoay,sang đâm pin là tuyệt lá,dẫn đến giá cả nhà,chúng ta nói là tuyệt vô cùng tao nói,cái gì bây giờ là chỉ,là cho,chị google mắt lại từ từ Tao thấy mày,cái màu nó này nó còn Space In The Wings,Of Love đồng bằng tự cảnh ấy chị đã chua,trong lực của anh sẽ là của chúng tôi,cần tốn tiền đi đường ra còn nhà like,không ạ,[âm nhạc],ê ê,[âm nhạc]

More: glock 17 gen 5 review

Tughlaq Durbar Review | Tamil Movie Malayalam Review | Unni Vlogs | Netflix

[Music],[Applause],[Music],you

TUGHLAQ DURBAR Review – Extraordinary Vijay Sethupathi in an ORDINARY FILM?

hi guys hi everyone uh we are back once,again at cinema hall podcast and today,to uh,talk about another film another south,indian film but this time its not a,malayalam film which we have been doing,for a very long time this time we have,got a new table release uh the new tamil,film,uh which starts which is,uh and to talk about it i have got farad,and sadiq today in the house so thank,you guys for coming in but today so uh,lets uh get on with this film show okay,you know what so in the last few months,since we have been uh doing this podcast,thing and you know we have been watching,so many of south indian film,i think darwah for me is um not at par,with,some of the amazing films especially,malayalam cinema that we have seen and,even in tamil like you know we have seen,sarah put up,weve,seen,in that sense for me it wasnt,as uh up to the mark or up to the,expectations as i would have expected,because,just like how in malayalam cinema when,its a project uh where you are having a,fossil where you always expect the,unexpected and you know you theres,always a surprise in the store for you,just same way i think for vijay,siddhabati it goes uh as well because in,the last few years the kind of films he,has uh done,when you go in for a video to put the,film you again you are expecting,something very out of the box and you,know something very unpredictable,but for me here uh it didnt really,click with me or didnt really excite or,fascinate me enough,but today in,our podcast there are going to be some,contrasting views which is good uh you,know healthy for healthy debates these,sort of conflicts are important and its,its uh entertaining so,i believe farada and sadiq liked it more,than i did so far ill start with you uh,as i read your review as well it was a,little overwhelming for me but again,its uh,everyones opinion so what would you say,to start with,[Music],[Music],so firstly also,my review on popcorn reviews you can,leave the link in the description uh of,uh darbar i finished watching it today,and uh to be honest uh i i did not go in,the mov go start watching the movie with,any expectations because i did not even,watch the trailer i just went in blank,and,i,i you know enjoyed that political satire,that was there that was they were trying,to display you know in a very,uh so to say a comic fashion which also,had hints of black humor of course uh,you know the performance of uh which is,probably one of the,performances of the year for me you know,it was like one of my favorite,performances of the along with puzzle,so i i really seem to like the movie i,mean i found it really entertaining yeah,there were a few issues maybe in the,second half i feel uh,where certain certain,scenes were dragging and they were going,around in circles but i overall i really,really really enjoyed the movie i mean i,i i just i just had a good time you know,uh spending those two and a half hours,in the movie,okay uh,for me that two and a half hour felt,like a drag uh,because because you know,up until a point where theres a very,important twist in the film we are not,going to give any spoilers because the,movie just came today so uh you might,have not seen it so its a spoiler free,uh its hopefully its going to be a,spoiler free uh podcast so,up until the first half an hour or,something i was,getting into the zone and you know,the kind of world that was created uh,uh by the director and you know,that character of which is,started on a very interesting note but,once that twist was introduced in the,film,and the way they were using it you know,i would have thought that okay,this is the start of something really,amazing and something really interesting,but as it went on for me its sort of,fizzled out a little bit uh probably not,uh the way i would have wanted it to end,or probably didnt really give me that,that uh,uh you know adrenaline rush uh so to say,so,sadiq what was your thought like uh did,you find it,that good like farah did or were you,like okay this is,good and bad both are there in this film,so i would say it wasnt bad actually it,was very entertaining because you know,and uh specifically because of,vegetables,is really good in doing natural roles,because what ive ive seen good about,it,the last for three or four years was the,first thing that i saw of him was 96,then i saw super deluxe that i saw,vikram veda so what ive observed in all,of his friends so hes he tries to be,very natural and he doesnt care about,his looks and and how hes perceived by,the audience,so i really liked him in,barbara also because here also it was,very natural and you know you can relate,to him his characters and uh here i can,to an extent i agree with farah because,he said that it was probably one of his,finest roles of this year or along with,farfazil or any other actor so,i would uh to an extent agree but not,completely agree because,uh i think uh uh the good thing about,i think uh,this year was he did two contrasting,roles one was in open and opener he was,a really brutal and you know violent,villain you can say but he he does have,a contrasting character in that also not,he was not an out-and-out villain not a,very brutal guy because he did change in,the end so here also,there was some contrasting aspects of,his character also because he you know,there was an innate sense in him that he,was destined to be a politician because,he was born in that you know because,there was some masala touches to that,you know typical 80s 90s bollywood style,you talked about master for me uh,personally i found master a little bit,more entertaining and you know that the,black humor used in master especially by,vijay situpathi in that also he was a,politician uh uh in a way and there you,know that that black comedy that he did,very subtly i enjoyed that more for some,reason than,here i i just felt that you know,a role like this there was not a lot of,meat for,him to you know experiment around with,or to uh goof around with because this,seemed like you know its its uh its a,cake walk for which is what the kind of,an actor this kind of a role even though,there were uh double uh you know split,personalities and i really liked uh that,particular moment uh when,uh from the top angle they actually,showed uh now that you know you are,going to see uh split personalities the,way they uh portrayed that the the,moment when you know he he uh goes,through that whole uh thing so that is a,good uh moment in the film but then,again you know,the transitions from one uh personality,to other,i i just you know if you would have seen,a film like house full if you remember,there was a out and out comedy film,where uh akshay kumar goes through that,uh that thing so,yeah as a sunday uh character if you,remember from our school so there also,he goes through something like that so,it it just didnt feel real,there were so many other instances which,i felt okay this is,uh probably one of those uh movies where,you have to keep your brain aside and,you just have to believe in whatever,they want to tell you like for example,that that uh,lady who he saves uh at one point of,time and shes so impressed because this,stranger saves him so she just gifts,gifts him 50 lakh rupees so thats,in which world does this happen i mean,uh that was completely i,at that that point i think i completely,uh went off the grid and i was like okay,this probably is not going to end well,for me so farad okay you did like the,film but again,at least if not anything else at least,the length of the film or the second,half,felt a little bit uh of a mess compared,to first off maybe you know all over the,place screenplay wise i mean,yes yes i mean uh if i have to be,totally honest then yes the first stuff,was definitely better than the second,half that is true but i i somehow feel,that uh the film was uh true to its,nature i mean,uh even the,the scene in which you said that you,know the 50 lakhs that the girl gives i,think the film wasnt taking itself very,seriously i mean it was

Tughlaq Durbar Movie Review | Vijay Sethupathi | Delhi Prasad Deenadayal | Raashi Khanna

[Music],and,please

Tughlaq Durbar Movie English Review by Olga | Vijay Sethupathi | Delhi Prasad | Netflix

[Music],movie is directed by delhi prasad,dina dayal,and composer is govinda vasantha,the movie starts when our hero is being,born,and,he is being born at the political,campaign,the leader who is being uh,at that political campaign takes him and,names him singara villain for the short,singam which means lion in tamil,language,sorry,and um,our hero uh is uh living his life but,unfortunate events happened to him that,uh parents passed away and him and his,sister continue living like that,our hero is very much attached to,political figures and one day he wants,to become,himself political leader or just to be a,part of a political party,and he is going through his life he is,searching for an opportunity he doesnt,treat his sister very well,and,eventually he achieves his goal and,becomes a part of a local political,party,but life plays a trick on him at one,gathering he gets into an accident and,after that his life changes because he,acquires dual personality,and his mind after that doesnt function,in a normal way,he access to different people,when one person does something,he doesnt remember what the other,person was doing,and this i think is a very good,opportunity for scriptwriters and the,director that they could uh incorporate,uh different styles uh in this movie,little bit of action a little bit of,comedy a little bit of frill a little,bit of romance and that made movie quite,interesting so he goes through his life,and his mind plays tricks on him and,places him in the different situations,uh ridiculous situations sometimes which,uh either plays in his favor or,sometimes the outcome uh is against him,it affects every single part of his life,his professional relationship assembly,relationship his romantic relationship,when he meets our hearing kamachi,and,the,combination of the story is when,the big sum of money is involved and uh,he gets into big trouble and i think if,i tell you uh the fully what how the,movie ends its gonna spoil the fun um,but um our hero is going to be forced to,choose between the good things that he,does or bad things that he does um and,eventually it works out quite well,um one particular scene out of the movie,i really like when our hero,stands up finally for his sister who is,being harassed by her boss at the place,where she works,and it send the message that no matter,who you are no matter where you are you,actually have to take care of the people,who are very close to you,um so the movie is uh,very easy to watch and its quite,enjoyable,and i think the concept and this movie,is um,very simple and any one of us can relate,to it because uh we all go through our,life uh with our dual personalities when,we act with presence of our one,sort of people in one way and the,presence of other sort of people in a,different way and eventually we have to,choose,which way we have to go,so i would rate this movie 6.8 out of 10,and,i,really think thats a good movie but i,think there was no uh very deep,underlying concept and strong message,nevertheless i think you will enjoy the,jay sadie and rashikana acting,um so if you really like this,video this review please give us thumbs,up,and subscribe to our channel and leave,the comments in the comment section,ill see you next time always yours,[Music]

Categorized in:

Tagged in:

, ,